PROJEKT

Tyresö blåplan

KUND: Tyresö kommun | ÅR: 2014

Blåplan för Tyresö kommun är ett planeringsunderlag som tar ett helhetsgrepp på Tyresös många vattenmiljöer. Tyresö är beläget vid Östersjökusten och har både brack- och sötvattensmiljöer och långa kuststräckor. Blåplanen utgår från ett ekosystemtjänstperspektiv.

Flera sjöar och vattendrag i Tyresö kommun är starkt påverkade av tätortens dagvatten, avrinning från verksamhetsområden, enskilda avlopp, förorenad mark, etcetera. Vattnen har fortfarande fungerande ekosystem, men endast ett par av dessa uppnår god ekologisk status. För att kommunen ska kunna möta sitt ansvar för vattenvärdena, behövs insatser för att åtgärda utsläpp, föroreningar och vandringshinder. Samtidigt behövs en långsiktig strategi för tätortens utveckling som ger utrymme för dagvattenhantering, ödesreglering och andra ekosystemtjänster. Blåplanen analyserar även boendes tillgänglighet till badplatser och strandpromenader.

I blåplanen finns föreslagna mål och delmål för natur-, rekreations- och kulturvärden i kommunen. Till varje delmål hör ett antal strategier, som kan användas för att uppnå dessa mål.

Team: Krister Sernbo, Lena Brunsell, Hillevi Eklund, Johan Möllegård och Elisabetta Troglio

 

 

PROJEKTKONTAKT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning