PROJEKT

Checklista för minskad klimatpåverkan i planeringen

KUND: Länsstyrelsen i Hallands län | ÅR: 2016-2017

I samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologigruppen arbetat med att ta fram en checklista för minskad klimatpåverkan i fysisk planering. Checklistan ska fungera som stöd för kommunala planerares strategiska beslut inom detalj- och översiktsplaneprocesser men också som hjälp för länsstyrelsernas planerare vid granskning av detalj- och översiktsplaner. Länsstyrelserna har nyligen gemensamt tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering. Genom den kompletterande checklistan för minskad klimatpåverkan möjliggörs en ökad hållbarhet i fysiska planer för att implementera det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Team: Elisabetta Troglio, Tim Schnoor

PROJEKTKONTAKT:
Elisabetta Troglio
Samhällsplanerare, Tekn. dr
070 378 54 42
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning