PROJEKT

Hållbar dagvattenhantering i Lidköping

KUND: Lidköpings kommun | ÅR: 2017-2018

Ekologigruppen (då Ekologgruppen) utredde hur de fem vattendrag som mynnar ut i Vänern i Lidköpings kommun kan hantera ökade flöden av dagvatten. Med hjälp av utredningen kan kommunen ta ett steg mot en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

 

På uppdrag av Lidköpings kommun utredde Ekologigruppen hur de fem vattendragen Toftabäcken, Brantabäcken, Filsbäcken, Vinningabäcken och de nedre delarna av Öredalsån kunde hantera ökade dagvattenflöden. Anledningarna till ökade dagvattenflöden kan vara förtätning och utbyggnad av urbana områden, och ökningen av skyfallsintensitet som effekt av klimatförändringarna. Ekologigruppen tog fram vattenundersökningar, naturvärdesinventeringar och hydrologiska utredningar för att kunna bedöma påverkan av ökade flöden, både utifrån kapacitet och miljö.

Provtagning, inventering och utredning

Den första delen i dagvattenutredningen omfattade utredningar av områdenas vatten- och naturförhållanden. Utredningar som togs fram var:

 • Vattenundersökningar (vattenkemi, bottenfauna, påväxt och erosion)
 • Naturvärdesinventering (NVI)
 • Hydrologisk utredning

Undersökningarna visade på näringsrika vattendrag som ofta är grumliga, och i vissa områden delvis torkar ut. Samtliga fem vattendragssträckors klassades ha måttlig ekologiska status klassas, alltså uppnådde inte den svenska vattenförvaltningens mål god ekologisk status. Vattnet rinner till stora delar fram genom sand och vattenfårorna är relativt djupa med lätteroderade strandbrinkar.

Naturvärdesinventeringen kom fram till att det fanns små till måttliga rent limniska värden i strandzonerna, men att vattendragen tillsammans med omgivande skogsmiljöer bitvis representerade höga naturvärden. De ansågs också ha en viktig funktion som blågrön korridor i landskapet det rinner genom, som präglas av jordbruksmark eller urbana områden. Dessutom var strandzonerna bitvis väldigt värdefulla rekreationsområden.

Bedömning och åtgärdsförslag

Den andra delen av dagvattenutredningen bestod av sammanställda bedömningar och generella råd kring åtgärder för att begränsa eller förhindra negativ påverkan på hydrologisk regim, vattenkvalitet och naturvärden.

Bland annat lyfter det fram att åtgärder som genomförs bör beakta vattenkvaliteten och genomföras med mål om en förbättrad sådan, utifrån den måttliga ekologiska statusen. Områdena utmed vattendragen, även de som inte omfattats av strandskyddet, ansågs leverera så mycket ekosystemtjänster att de borde skyddas från exploatering i möjligaste mån.

Eftersom många delområden bedömde som erosionskänsligheten fanns det anledning att avråda från åtgärder som ger upphov till högre flöden. Fördröjning av dagvatten i urbana miljöer kan minska erosionsrisken, och efterlikna naturliga flöden.

Omställningen

Lidköping arbetar nu med nya metoder och klimatanpassade lösningar för att hantera ökade dagvattenflöden och vattenföroreningar, för att skydda grundvattnet och Vänern. Ekologigruppens dagvattenutredning blev ett steg mot en hållbar dagvattenhantering som tar hänsyn till både naturvärden och klimatförändringar.

PROJEKTKONTAKT:
Siri Wahlström
Civ.ing. vattenresurshantering
046 10 67 61
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning