PROJEKT

Ballingsholmsån i Huddinge

KUND: Huddinge kommun | ÅR: 2017-2018

Ekologiguppen har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört gestaltning och projektering av åtgärder i och vid Balingsholmsån i Orlångens naturreservat. Ån är idag ett rätat dike som behöver åtgärdas för att motsvara krav och förväntningar kopplade till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Ekologiguppen arbetar tillsammans med Huddinge kommun med åtgärder i och vid Balingsholmsån i Orlångens naturreservat. Flertalet sjöar i Tyresåns vattensystem är övergödda och åtgärder behövs för att minska belastningen av fosfor i exempelvis Magelungen och Drevviken. Balingsholmsån är idag ett rätat dike, men med rätt åtgärder kan den vara en viktig tillgång i åtgärdsarbetet kopplat till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärderna inkluderar anläggning av nya vattenmiljöer, restaurering av svämplan och nya stigar och broar. Arbetet omfattar också framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en teknisk beskrivning för projektet som kommer att utgöra underlag i en ansökan om vattenverksamhet. En annan viktig del är förankring med lokala aktörer och markägare genom samråd. Syftet med projektet är att minska näringsbelastningen i ån och i nedströms liggande vatten, att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och att öka tillgängligheten i området.

Team: Fredrik Engdahl, Mimmi Wester, Emma Hammarström

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning