PROJEKT

Ballingsholmsån i Huddinge

KUND: Huddinge kommun | ÅR: 2017-2018

Ekologiguppen har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört gestaltning och projektering av åtgärder i och vid Balingsholmsån i Orlångens naturreservat. Ån är idag ett rätat dike som behöver åtgärdas för att motsvara krav och förväntningar kopplade till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärderna inkluderar anläggning av nya vattenmiljöer, restaurering av svämplan och nya stigar och broar. Arbetet omfattar också framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en teknisk beskrivning för projektet som kommer att utgöra underlag i en ansökan om vattenverksamhet. För att åtgärderna som tas fram ska vara realistiska samarbetar Ekologigruppen med en entreprenör för att skatta kostnader och för att bedöma möjligheter för genomförande. Syftet med projektet är att minska näringsbelastningen i ån och i nedströms liggande vatten, att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och att öka tillgängligheten i området.

Team: Fredrik Engdahl, Mimmi Wester, Emma Hammarström

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
DELA INLÄGG:
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- och blåplaner
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.