PROJEKT

Restaurering av Fyleån

KUND: Högestad och Christinehof gods, samt Länsstyrelsen Skåne | ÅR: 2011-2014

Fyleåns övre del, som under 1800-talet rätades och dikades, löpte som ett rakt streck genom Fyledalen i södra Skåne. Nu har den återfått sitt slingrande lopp. Åfåran har återmeandrats och fått nytt bottensubstrat, samtidigt som den gamla rätade fåran har fyllts igen.

En omfattande process

Ekologigruppen tog fram förslag för restaurering och återmeandring av en ca 6 km lång åsträcka i Fyleåns övre del. För att återmeandringen skulle följa åns ursprungliga lopp i högsta möjliga mån nyttjades information från historiska kartor, gamla meanderfåror och höjdskillnader i landskapet. Under entreprenaden öppnades kulverterade diken, nya våtmarker anlades, samtidigt som det genomfördes biotopförbättrande åtgärder.

Vi var med under hela processen. Vårt förslag förankrades hos närboende, intresseorganisationer och myndigheter. Vi ledde samrådet, tog fram tillståndsansökan, med teknisk beskrivning och MKB, samt var ombud i domstolsförhandlingarna.

Efter det att tillståndet erhållits från mark- och miljödomstolen sköttes vi entreprenad-kontroll och tog fram underlag inför Länsstyrelsens slutbesiktning.

Den tjockskaliga målarmusslan sitter halvt nedgrävd i bottensedimentet och filtrerar vattnet på ätbara partiklar. Den har en komplicerad fortplantningscykel, där larverna lever som parasiter på gälarna hos en fisk. Musslan kan bli mycket gammal, uppemot 90 år.

Målarmusslans återkomst

Restaureringen av Fyleån tillförde många nya och förbättrade livsmiljöer för flera arter, bland annat den tjockskaliga målarmusslan, projektets flaggart Genomförandet finansierades i entreprenadskedet av LIFE-projektet Unio Crassus for Life och ingick i LIFE-projektets slutredovisning.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning