PROJEKT

Luleå grönplan

KUND: Luleå kommun | ÅR: 2018-2019

Ekologigruppen har under 2018 och 2019 varit med och tagit fram en grönplan för Luleå kommun. Grönplanen fokuserar på Luleå stadsbygd och Råneå och visar hur kommunen vill arbeta med grönstrukturplanering. Vi har varit processtöd under resans gång, genomfört workshops, tagit fram en ekosystemtjänstkartläggning, spridningsanalyser samt en modell för grönytefaktor. Grönplanen antogs i januari 2020.

Ett grönt planeringsunderlag

Luleås grönplan med ekosystemtjänster är ett vägledande planeringsunderlag för att säkerställa Vision Luleå 2050 för en hållbar kommun samt en attraktiv plats att bo och verka i. Grönplanen går i linje med både nationella mål och kommunens hållbarhetsmål och ska vara vägledande för alla kommunala nämnder och förvaltningar. Grönplanen kan ses som ett redskap för att staden ska kunna växa hållbart och ska fungera som underlag för att kunna prioritera mellan olika planeringsalternativ.

Luleå har en stjärnformig bebyggelsestruktur, till stor del beroende av de naturgivna förutsättningarna med hav, höjder och älv.

Vi anpassar vår insats

Vi jobbar med grönplaner på många olika sätt. Beroende på resurser och kompetenser hos den aktuella kommunen så skräddarsyr vi våra arbetsinsatser. I Luleå kommun var vi med som ett processtöd under hela resans gång. Vi tog också fram kartmaterial och texter till grönplanen samt hjälpte till med struktur i rapporten. Själva slutprodukten satte projektgruppen på kommunen ihop.

Workshops för att hitta en gemensam riktning

En kontinuerlig dialog är viktig både för att tjänstemännens lokalkännedom och specialistkunskap ska komma projektet till godo, samt för att grönplanen ska kunna få genomslag i den kommunala verksamheten och den fortsatta planeringsprocessen. Vi genomförde en serie workshops och föreläsningar för att involvera tjänstemän och politiker i arbetet med grönplanen. Förutom att engagera och skapa medvetenhet kring begreppet syftade workshops till att samla in lokala erfarenheter och behov kopplade till grönstrukturen, men också till att informera, utbilda och sprida kunskap om grönplaner, ekosystemtjänster och GYF. 

Ekosystemtjänstkartläggning 

Ekologigruppen har tagit fram en ekosystemtjänstanalys som input till projektgruppens arbete med grönplanen. För Luleå stadsbygd och Råneå har elva olika ekosystemtjänster karterats. För utvalda ekosystemtjänsterna togs sedan kartmaterial med kärnområden och bristområden för olika ekosystemtjänster fram. I arbetet ingick även att peka ut strategiskt viktiga platser och att ta fram riktlinjer för att stärka viktiga ekosystemtjänster. 

Inom Luleå stadsbygd är värden för biologisk mångfald till stor del knutna till större sammanhängande skogsområden, oftast granskog eller tallhedar med höga naturvärden.

Spridningsanalyser

Spridningsanalyser är oftast komplexa och svårt för en kommun att ta fram själva. Vi har lång erfarenhet av detta och anpassar ambitionsnivå efter budget och tillgängliga underlag. I Luleå genomfördes spridningsanalyser för fyra olika fokusarter, som representerar olika naturtyper eller kvaliteter som för med sig en hög biologisk mångfald. Därefter kartlades ekologiska spridnigsamband, samt vilka livsmiljöer och spridningskorridorer som är viktigast för den sammanhållna gröna infrastrukturen i Luleå stadsbygden.

Vinteraspekten i grönstrukturen

En särskild utmaning i Luleå  kopplad till grönstrukturen och planering av denna är att marken stora delar av året är täckt av snö och is. Detta medför andra förutsättningar men också andra möjligheter. I processarbetet med grönplanen har det därför varit viktigt att att integrera vinteraspekten. Det handlar om att diskutera hur grönstrukturen kan utvecklas, och vilka mål och strategier på en övergripande nivå som är prioriterade för att skapa en funktionell grön- och vitstruktur även under vinterhalvåret.

Team: Jesper Arnström, Hélène Littke, Eleonor Häger

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning