PROJEKT

Bekämpningsplan för jätteloka

KUND: Scandinavian Property Group AB i | ÅR: 2020

Ekologigruppen har under 2020 analyserat utbredningen av jätteloka inom tre fastigheter hos Scandinavian Property Group AB i Botkyrka kommun i Stockholms län. Karteringen användes sedan som ett underlag för att ta fram en specifik bekämpningsplan av den invasiva arten inom de tre fastigheterna.

Lagstiftad skyldighet att bekämpa jätteloka

Sedan 2019 är det lagstiftat att om en fastighetsägare eller nyttjanderättshavare får kännedom om att det finns jätteloka på fastigheten har denne en skyldighet att bekämpa arten. En nyttjanderättshavare kan vara en arrendator, hyresgäst, innehavare av bostadsrätt och tomträttshavare. Det är alltså många olika grupper som behöver vara uppmärksamma på förekomsten av jätteloka. Lagstiftningen gäller också jättebalsamin.

Varför bekämpas den invasiva jättelokan?

Jättelokan har ett invasivt växtsätt som efter att ha samlat tillräckligt med kraft under några år blommar och producerar stora mängder frön, varefter plantan dör och de tusentals fröna lever kvar i marken. Jättelokan är storväxt och skuggar ut inhemska arter som har mycket svårt att konkurrera med arten och jättelokan är således ett hot mot den biologiska mångfalden. Dessutom har jättelokan en giftig växtsaft som i kombination med solljus kan ge mycket smärtsamma blåsor.

Bekämpningsplan med rätt verktyg

Bekämpningsplanen som Ekologigruppen tog fram för det aktuella området är uppdelad på en effektiv kombination av metoder för att bekämpa den invasiva arten och som alternativ tas en mer långvarig enbart mekanisk bekämpningsplan upp. Genom att göra en bekämpningsplan kan fastighetsägaren få rätt verktyg för att komma till bukt med en svårbekämpad art.

Team: Karin Agstam-Norlin, Åsa Eriksson

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning