PROJEKT

Ekosystemtjänster i Sollentunas vatten

KUND: Sollentuna kommun | ÅR: 2018

Ekologigruppen har gjort en kartläggning av utvalda ekosystemtjänster kopplade till Sollentunas vattenmiljöer. Ekosystemtjänsternas status och brister har analyserats och utgör grunden för förslag till åtgärder för att skydda och stärka de olika tjänsterna. Åtgärderna ska sedan inkluderas i kommunens vattenplan.

Som en av de första kommunerna i landet inkluderar Sollentuna ett ekosystemtjänstperspektiv i sin vattenplanering. När ekosystemtjänstperspektivet integreras i vattenplaneringen på ett tydligt sätt ökar möjligheterna att ta tillvara på ekosystemtjänster för att nå vattenförvaltningens mål. Behovet av kostsamma och mindre robusta tekniska lösningar minskar och möjligheten till mångfunktionella åtgärder ökar. Syftet med kartläggningen har varit att skapa ett kommunövergripande underlag för att integrera åtgärder kopplade till ekosystemtjänster i kommunens arbete med vattenförvaltning och klimatanpassning.

Team: Marika Palmér Rivera, Anna-Sara Liman, Anna Seffel och Fredrik Engdahl

 

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning