PROJEKT

Parkprogram Åkersberga tätort

KUND: Österåkers kommun | ÅR: 2017-2021

Under 2017-2019 har vi arbetat med att ta fram ett parkprogram för Åkersberga tätort på uppdrag av Österåkers kommun. Parkprogrammet är ett strategiskt styrdokument med långsiktiga mål och riktlinjer för de befintliga parkerna samt riktlinjer och förslag för parker och en sammanhängande grönstruktur i Åkersbergas utvecklingsområden.

Helhetsgrepp på parkerna

Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp kring tätortens parker för att säkerställa både en god parktillgång och en hög kvalitet hos parkerna. En park både är en yta för aktivitet, sport och social samvaro samtidigt som den kan vara en grön oas för ro och avkoppling. Därför kan parkprogrammet strategiskt identifiera och utveckla parkerna så att olika behov och funktioner kan stödja varandra och se till att de som bor och arbetar i Åkersberga har tillgång till olika typer av parker.

Inventering av sociotopvärden och parkkaraktärer

Under hösten 2017 inverterades alla befintliga parkytor, i inventeringen ingick en stor mängd parametrar från innehåll, utrustning och investeringsbehov till sociotopvärden, parkkaraktärer och aspekter kopplade till tillgänglighet och trygghet. Eftersom ett stort fokus har varit på användbarhet, förankring och deltagande har en projektgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar träffats och gått igenom parker, behov och utmaningar för tätortens alla delar.

Processinriktat arbete med många inblandade

Arbetsmöten har även hållit smed kommunens trygghetssamordnare, skolförvaltning samt samordning för trygga skolvägar för att säkerställa att parkprogrammet även hanterar trygghetsaspekter och samordnande med skolor och skolgårdar.

Utvecklingsmöjligheter i parkerna och en sammanhängande grönstruktur

I befintliga stadsdelar har fokus varit på utvecklingsmöjligheter och hur områdets vidare utveckling kan ske i samspel med parkerna. I utvecklingsområdena har istället fokus varit på att ta fram riktlinjer samt identifiera viktiga stråk och potentiella platser för nya parker för att få en sammanhängande grönstruktur som koppla samman olika detaljplaner, planprogram samt ger förutsättningar för framtida utveckling.

I arbetet med Åkersbergas parkprogram kommer Ekologigruppens styrka fram med att koppla rekreativa värden, naturvärden väl till pass. I och med att vi har jobbat med grönplanering i Österåker sen mitten av 00-talet har vi en god förståelse för kommunens arbete och processer. En god förankring och förståelse för de behov och krav kommunens olika förvaltningar har på ett strategiskt planeringsunderlag är nyckeln för hur väl det kan användas – och ett viktigt steg för att kunna jobba för hållbarhet på riktigt.

Team: Hélène Littke, Mimmi Wester, Eleonor Häger

 

PROJEKTKONTAKT:
Hélène Littke
Miljö- och samhällsplanerare, Tekn.dr
08 525 201 38
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning