PROJEKT

Kyrkparken

KUND: Järfälla kommun | ÅR: 2011-2019

Ekologigruppen har under flera år arbetat med gestaltning och projektering av en ny stadspark i Barkarbystaden. I Kyrkparken finns det förutsättningar för flera ekosystemtjänster som biologisk mångfald pollinering och vattenrening  Parken innehåller plats för aktiviteter såsom lek, bollspel, pulkabacke, café och evenemangsplats. Här finns plats för möten mellan människor, vilket kan bidra till en större gemenskap och känsla av tillhörighet i stadsdelen.

Komplexiteten i projektet ligger i att skapa förutsättningar för hög biologisk mångfald i en park med många framtida besökare. Samtidigt inrymmer parken rening av dagvatten från den nya stadsdelen. Uppgiften löstes bland annat genom en mångfacetterad damm med varierande djup och med en lång och delvis flikig strandzon. Strandkanten blir tillgänglig med varierande grad och kommer på så vis vara attraktiv för växter och djur men också för människor. I parken kan man följa vattnets väg från stenstaden via en meandrande bäck till en vattenträdgård och vidare till dammen och slutligen genom en tillgängliggjord kärrbiotop.

Kyrkparkens damm kantad med fackelblomster.

Gestaltade ekosystemtjänster

Förslaget innebär att värdefull befintlig vegetation sparas och gynnar den biologiska mångfalden i området. Kyrkparken är en plats för ett flertal ekosystemtjänster, där pollinering är en viktig tjänst liksom den vattenrening som dammen bidrar till. Parken innehåller plats för aktiviteter såsom lek, bollspel, pulkabacke, café, evenemangsplats etc. Här finns plats för möten mellan människor, vilket kan bidra till en större gemenskap och känsla av tillhörighet i stadsdelen. Med en gestaltad biologisk mångfald lockas djur av olika slag till parken och en öppen, trygg och ekologiskt hållbar stadspark skapas för såväl människor som natur.  Val av växter har gjorts med stort fokus för att öka en biologisk mångfald.

Från skiss till anläggning

Ekologigruppen har fungerat som projektledare för hela konsultgruppen (konstruktör, beskrivning, VA, el etc.) inom uppdraget. Vi har som projektörer även deltagit i byggmöten och i samråd på byggarbetsplatsen. Huvuddelen av parken anlades under 2012-2013. Under hösten 2014 invigdes parken, och under 2019 arbetar vi med ytterligare utveckling av parkens dagvattenfunktioner. Vi genomför löpande visningar och guidningar av funktioner och ekosystemtjänster i parken, så hör gärna av dig om du vill veta mer.

Kyrkparkens damm vid ett 25 års regn. Bryggorna har svämmats över och bänkarna fungerar som fågelöar.

Team: Eleonor Häger, Ulrika Hamrén, Emma Hammarström, Mimmi Wester, Helena Eriksson (5LAND) Tidigare medarbetare: Magdalena Möne och Karin Görlin

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning