PROJEKT

Entré till Halens naturreservat

KUND: Olofströms kommun | ÅR: 2021

Halens naturreservat i Olofström har profilerat sig som ”Sveriges sydligaste vildmark” och det är lätt att se varför. Området kring sjön Halen bjuder besökaren på fantastiska naturupplevelser och karaktärsfulla naturmiljöer. Genom ett gestaltningsprogram har vi arbetat med att utveckla naturreservatets och friluftsområdets attraktionskraft och skapa en välkomnande upplevelse för besökarna.

En värdig entré till ett mäktigt naturreservat

Ändlösa stilla susande skogar. Vresiga tallar som lutar sig över hällar och vattnet. Stora klippblock i skogens skugga eller uppstickande som isblock ur sjön. Upplevelsen av vatten och öppna vyer ut över den spegelblanka sjön. Ett unikt naturområde  förtjänar en värdig entré – med hög igenkänningsfaktor. 

Årets friluftskommun 2021

Olofströms kommun i Blekinge utsågs av Naturvårdsverket till årets friluftskommun 2021 . I juryns motivering står bland annat att kommunen möjliggör för barn och unga att använda kommunens mark som naturliga lärmiljöer och för kreativa aktiviteter. Kommunen genomför just nu ett omfattande arbete med att utveckla friluftslivet i Halens naturreservat och friluftsområde. Halen ligger direkt väster om tätorten Olofström, på gångavstånd för många boende. I en första etapp av utvecklilngsarbetet har vandringsleder renoverats, en ny tillgänglighetsled anlagts och parkeringsplatser rustats upp. Dessutom har en helt ny hängbro över det så kallade Frickasundet i sjön Halen anlagts som binder samman östra och västra delen av naturreservatet till en helhet.  

Gestaltningsprogram visar riktningen

Nu fortsätter utvecklingsarbetet och det gestaltningsprogram som vi har tagit fram utgör grunden för fortsatt konkretisering och utveckling av områdets huvudentré och sammanhållande identitet. Entréplats Halen är tänkt att utgöra huvudentrén till Halens naturreservat och friluftsområde. Här finns många faciliteter såsom camping, kanotcentral, badplats m.m. och det är en bra utgångspunkt för vidare utflykter i området. 

Förslag till entré till Halens naturreservat. illustration: Juho Riikonen

Gestaltningsprogram innehåller en plan för det fortsatta arbetet med att utveckla naturreservatets och friluftsområdets attraktionskraft och skapa en välkomnande upplevelse för besökarna. Utifrån gestaltningsprogrammets förslag kan en gemensam identitet och profil skapas för hela området. Gestaltningsprogrammet blir även ett stöd för entreprenörer och föreningar att utveckla sin verksamhet inom området. 

Team: Stina Linder, Juho Riikonen och Emil Åsegård

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning