PROJEKT

BEST rapporten Boverket och ekosystemtjänsterna

I BEST – Boverket och ekosystemtjänsterna har Ekologigruppen utrett hur ekosystemtjänster kan användas i planprocessen i syfte att de ska få en starkare ställning inom samhällsplaneringen och i förlängningen bidra till ett mera hållbart markutnyttjande.

Projektet har omfattat att genom intervjuer med tjänstepersoner kartlägga vilka förutsättningar som finns för att styra frågor kring ekosystemtjänster i olika steg av planprocessen. Målet var att undersöka vilka möjligheter som finns att lösa eventuella problem inom ramarna för PBL samt att påbörja en diskussion om eventuella behov av anpassning av PBL för att kunna driva på en utveckling av dessa frågor. Inom uppdraget lyftes även goda exempel på metoder och genomförda planer fram. Genom spridning av resultatet kan projektet bidra till att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL vad gäller frågor om ekosystemtjänster.

Team: Karin Görlin, Anna Persson

PROJEKTKONTAKT:
Hélène Littke
Miljö- och samhällsplanerare, Tekn.dr
08 525 201 38
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning