PROJEKT

Naturvärdesiventering av vattenmiljöerna i Näsbyviken

KUND: Structor Miljöbyrån Stockholm AB | ÅR: 2016

På uppdrag av Structor Miljöbyrån Stockholm AB genomförde Ekologigruppen en naturvärdesinventering av vattenmiljön vid Näsbyviken. Näsbyviken är en grund havsvik belägen öster om Täby tätort.

Viken är en typisk grund vik i Östersjö med mjukbotten. Syftet med uppdraget var att bedöma konsekvenser på vattenmiljön på grund av en planerad exploateringen i form av en båtbrygga. I uppdraget ingick även att lämna rekommendationer på både placering och utformning av bryggan för att minimera eventuell påverkan på vattenmiljön. Fältarbetet inkluderade en transektinventering av vattenvegetation och inventering av stormusslor med hjälp av snorkling. Även en undersökning av områdets betydelse för fisk genomfördes där bland annat bedömning gjordes huruvida viken utgör lämpliga lek- och uppväxtmiljöer för Östersjöns fiskarter, och hur de kan tänkas påverkas av bryggan.

Team: Björn Averhed, Tim Schnoor

Läs mer om naturvärdesinventering här!

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning