PROJEKT

Åtgärdsbibliotek för Åkerströmmens avrinningsområde

KUND: Österåkers kommun | ÅR: 2019-2020

Hur kan man strukturera åtgärdsförslag för ett stort avrinningsområde så att man på ett enkelt sätt kan plocka fram den information man behöver? Det var frågan vi ställde oss när vi började arbeta med att sammanställa gamla och nya åtgärdsförslag inom Åkerströmmens avrinningsområde. Svaret på frågan blev en databas i Excel. Kopplat till databasen finns kartmaterial i ArcGIS där man kan se på vilka geografiska platser åtgärderna föreslås.

Syftet med uppdraget har varit att sammanställa kunskap om avrinningsområdet, analysera möjliga åtgärder som kan genomföras för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten samt presentera dessa åtgärder på ett användarvänligt sätt.

Påverkan på vattendragen

Under historiens gång har våra vatten påverkats av oss människor. Vattendragen har fördjupats och rätats ut, våtmarker har torrlagts, sjöar har sänkts, hinder för fisk och utter har dykt upp och kväve och fosfor läckt ut från bland annat jordbruksmark, hästgårdar, enskilda avlopp och via dagvatten.

Stort avrinningsområde

Åkerströmmens avrinningsområde spänner över fyra kommuner (Norrtälje, Vallentuna, Österåker och Sigtuna) och omfattar nästan 400 kvadratkilometer. Med så stora ytor krävs samverkan mellan aktörer, allt ifrån länsstyrelsen till lokalt engagerade.

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag har sammanställts från analys av kartmaterial tillsammans med kalibrering i fält, samt från tidigare rapporter. Materialet kommer att användas som underlag i det fortsatta åtgärdsarbetet inom avrinningsområdet, till exempel i dialog med markägare eller andra intressenter.

En god dialog

De åtgärder som bör prioriteras inom Åkerströmmens avrinningsområde är främst sådana som kan bidra till att minska övergödningen i avrinningsområdet och i Östersjön, eftersom det är det mest påtagliga miljöproblemet som vattenmiljöerna har. Störst potential för att minska mängden fosfor som läcker ut har åtgärder i jordbruksmark och åtgärder för att minska näringsläckage från enskilda avlopp samt förbättrad dagvattenhantering. Exempel på åtgärder som föreslagits är fosfordammar, restaurering av våtmarker och sjöar, skyddszoner på jordbruksmark och åtgärdande av vandringshinder för fisk och utter.

Det viktigaste i det fortsatta arbetet med åtgärder i Åkerströmmens avrinningsområde är en god markägardialog där man tillsammans med markägare kan diskutera möjliga åtgärder.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning