PROJEKT

RUFS och de gröna kilarna

KUND: Stockholms läns landsting (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen) | ÅR: 2008-2017

Ekologigruppen har varit huvudkonsult för arbetet med den regionala grönstrukturen i samband med framtagandet av RUFS 2001, RUFS 2010 och RUFS 2050. Ekologigruppen har ett långt förhållande till de gröna kilarna och var med och tog fram konceptet i början av 90-talet, bland annat med under åren väl använda skriften Grönstrukturen i Stockholms län, 1996.

I den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen redovisas en strategi för hur regionen kan utvecklas och förtätas för en starkt växande befolkning samtidigt som regionens goda miljö behålls och förbättras. Plankartan för Stockholms län 2050 är ett fysiskt uttryck för denna strategi, där bebyggelsen koncentreras till regionala stadskärnor och kollektivtrafiknära lägen. Större, sammanhängande tätortsnära grönområden, så kallade gröna kilar, behålls obebyggda.

Inför RUFS 2010 gjordes ett stort arbete med den Regionla grönstrukturen. Ett omfattande dialogarbete med länets samtliga kommuner har gjort att de gröna kilarna fått start genomslagskraft i den kommunala planeringen. Ekologigruppen var huvudkonsult gällande gröna frågor i framtagandet av RUFS 2010 och tillhörande plankarta. I arbetet har även ingått att ta fram kunskapsunderlag angående de ekosystemtjänster grönstrukturen bidrar med samt föreslå hur grönstrukturen bör se ut för att dessa tjänster ska bibehållas. I arbetet ingick även att utgöra diskussionspartner i avvägningar mellan behov av förtätning och utveckling av bebyggelse och infrastruktur i regionen och behovet av att behålla en fungerande grönstruktur.

Stort fokus i arbetet har legat på att identifiera kritiska punkter i grönstrukturen, så kallade gröna svaga samband, där t.ex. behovet att ny bebyggelse gör att det gröna sambandet blir mycket smalt. Som stöd för arbetet med dessa sambanden har Ekologigruppen tagit fram rapporten ”När? Var? Hur? Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar”. Denna rapport syftar till att ge kommuner och andra aktörer stöd och stimulans till hur man kan planera, utforma och på andra sätt bidra till att stärka de svaga sambandens funktioner och värden i en växande region t.ex. genom att integrera de gröna värdena i den bebyggda miljön.

Team: Anna Maria Larson, Per Collinder, Lena Brunsell, Krister Sernbo, Hillevi Eklund

PROJEKTKONTAKT:
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 07
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning