PROJEKT

Grön infrastruktur i Kävlinge

KUND: Kävlinge kommun  | ÅR: 2017

Ekologigruppen har utrett spridningssamband för fem olika fokusarter/artgrupper i Kävlinge kommun. Projektet har syftat till att kartlägga den grön infrastrukturen i Kävlinge kommun och att identifiera särskilt viktiga värdekärnor och spridningskorridorer för landskapets ekologiska sammanhållning.

 

 

Den biologiska mångfalden i dagens landskap hotas främst av att arters livsmiljöer minskar i areal eller försvinner helt, men även på grund av att befintliga livsmiljöer isoleras från varandra, vilket är särskilt problematiskt i en utpräglad jordbruks kommun såsom Kävlinge. Landskapets sammansättning och konnektivitet är betydelsefulla faktorer för att bibehålla funktionella ekosystem, vilket i sin tur är viktigt för produktionen av ekosystemtjänster såsom pollination, predation av skadedjur och produktion av grödor. Rapporten har använts som underlag i den kommunal samhällsplanering och för att väga in kommunala aspekter i den regionala handlingsplaneringen av grön infrastruktur.

Team: Jesper Arnström, Jannike Andersson

Läs mer på vår tjänstesida om hur vi arbetar med grön infrastruktur.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning