PROJEKT

Forsbacka strandpromenad – förstudie

På uppdrag av Gävle kommun har vi undersökt hur Forsbackas centrum och ön Ålborg kan utvecklas för framtiden. Syftet var att ger riktlinjer för hur Forsbacka centrum kan bli en mer inbjudande entré för besökande och en mötesplats.

Platsbesök med lokal utvecklingsgrupp och workshop i grunden

Utrednings- och analysarbetet utgick från platsbesök tillsammans med engagerade representanter från lokala utvecklingsgruppen. Under
arbetet hölls även en workshop. Ekologigruppen undersökte strukturer, potential och behov i Forsbacka med hjälp av kartstudier, genomgång
av historiska underlag samt skissarbete. Aspekter som var särskilt viktiga under utredningsarbetet var rumslighet, karaktär och identitet.


Platsens främsta styrka var de kulturella värdena och spåren i landskapet av den gamla bruksorten. Storsjön och de vida siktlinjer är ytterlig-
are en kvalitet att lyfta. Slutsatsen från analysarbetet handlade om att överbygga den stora genomfartsledens karaktär som barriär, skapa
tydliga platsbildningar samt stärka vattenkontakten.

Visionsbild för brygga

Utrednings- och analysarbetet lade grunden för gestaltningsförslag för Forsbacka centrum, strandpromenaden samt Ålborg. Förslagen är
varsamma tillägg, med stor hänsyn till kulturmiljön, som binder ihop Forsbacka och tar fasta på ortens stora kvaliteter.

Team: Eleonor Häger, Mimmi Wester

PROJEKTKONTAKT:
Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 22
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning