Våra miljökonsulter har instrumenten för skötsel och utveckling

Skötsel och utveckling av naturmiljöer, rekreations- och friluftsområden, samt andra typer av gröna miljöer, är centralt för att bibehålla och utveckla biologisk mångfald, ekosystemtjänster, sociala värden och funktion för klimatanpassning. Även uppföljning av skötselåtgärder är ett viktigt instrument för att följa upp och anpassa skötseln så att den har den positiva effekt som avses.

KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED DITT PROJEKT

Tjänster inom skötsel och utveckling:

Skötselplan

Upprättande och genomförande av planer för skötsel av natur i parker, naturmark och naturreservat.


Läs mer
Naturreservat

Från visionsarbete med program och förankring till skötselplan och beslut. Vi är med hela vägen.


Läs mer
Skyltar och informationsmaterial

Pedagogiska skyltar, broschyrer, illustrationer och kartor förmedlar information lättillgängligt och tilltalande.


Läs mer
Ekologisk handledning

Handledning vid röjning, gallring och annan naturvårdsskötsel


Läs mer

Från parker och urbana miljöer till naturreservat

Ekologigruppens ekologer, artexperter och landskapsarkitekter har lång erfarenhet att av utforma skötselunderlag och planer för skyddade områden, parker, kyrkogårdar, urbana grönytor och vattenmiljöer av olika slag. Vi arbetar såväl med skötsel av miljöer som vi själva utformat och gestaltat från idé till genomförande, som med befintliga eller blivande natur- och kulturreservat, rekreations- och friluftsområden.

Skötsel för arter med specifika habitat- och skötselkrav

Tillsammans har vi kompetensen att utforma skötsel för arter med specifika habitat- och skötselkrav, men även att integrera mänskliga behov och göra grönytor tillgängliga för olika typer av användare. Vi tar även fram informationsmaterial, skyltar och illustrationer för att förhöja upplevelsevärdet och öka förståelsen och intresset för en plats och dess värden.

Vi kan vattenmiljöer

Råd inför skötsel av våtmarker, gröna dagvattenanläggningar, samt restaurering av vattenmiljöer är ett annat expertområde där våra vattenekologer och landskapsarkitekter skapar hållbara och attraktiva miljöer med hög miljönytta för människor, flora och fauna.

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning