PROJEKT

Biotopvård i Bråån

KUND: Kävlingeåns vattenråd | ÅR: 2020

Under våren och sommaren 2020 har vi planerat, projekterat och genom upphandlad entreprenad tagit bort ett av de sista vandringshindren vid Högseröds kvarn Bråånsydväst om Hörby i Eslövs kommun. Bråån är ett biflöde till Kävlingeån där vi arbetat med många vattenvårdande insatser genom årenFria vandringsvägar innebär en ökad biologisk mångfald och det nya omlöpet som går i den gamla åfåran kommer återigen att bli en livsmiljö för många vattenlevande arter. 

Fria vandringsvägar

Där Bråån passerar Högseröds kvarn har utloppet länge utgjort ett partiellt vandringshinder för fisk. Endast laxfisk har kunnat passera och endast vid ganska höga flöden.  Åtgärderna som vi har arbetat med under 2020 innebär att vi genom noggrann planering och projektering har återskapat den ursprungliga åfåran. Det innebär fria vandringsvägar för alla organismer i den här delen av Bråån. Vi har också stått för entreprenadkontroll i projektet.   

Kartbild med åtgärderna utmarkerade. Höjderna på grundområden, inlopp och utlopp beräknas garantera lågflöden genom omlöpet, spridning av vattnet genom damm A och C vid högre flöden, samt ge utjämnande effekt nedströms genom fluktuation av vattennivåerna.

Ett projekt med många vinster

Genom projektet återställdes en stor del av den ursprungliga åfåran. Åtgärderna har samtidigt tagit hänsyn till kulturmiljön vid Högseröds kvarn som har kunnat bevaras. Dammarna kommer även i framtiden verka näringsrenande och flödesutjämnande. Alla dessa ekosystemtjänster har kunnat tillgodoses med framtagen lösning. Det så kallade omlöpet som har skapats kommer även att bli livsmiljö för många vattenlevande djur som exempelvis fisk och insektslarver. Den rödlistade Tjockskalig målamussla finns i området och är så kallad huvudmålart för åtgärderna i vattendraget. Elritsa som är en viktig värdfisk för larver målarmusslan ska kunna röra sig fritt och sprida musslan i vattendraget. Om tjockskalig målarmussla trivs i vattendraget är det ett tecken på ett friskt vattendrag. .  

Omlöpets mellersta del efter röjning men före rensning och substratförbättring.

Omlöpets mellersta del efter utförda åtgärder.

Åtgärderna steg för steg

Vid tre befintliga sammanhängande dammar har vattnets väg ändrats för att fisk och andra djur ska kunna passera. Ett nytt utloppsdämme av block och sten har anlagts. Nedströms utloppsdämmet har ett omlöp i form av den ursprungliga åfåran återställts och restaureras med block och sten. Omlöpets medellutning är cirka 1,6 %, grus, sten och block är utlagda för att skapa en naturligt ojämn och variabel bottenstruktur som innebär att all fisk kan passera. En mindre bro har anlagts över det nya utloppet. Den tillrinnande åfåran har restaurerats och delvis återställts genom rensning, omstyrning och substratförbättring. Substratförbättring innebär att stenar och grus läggs i åfåran för att påverka flöden och förbättra livsmiljöerna för olika djurarter. För att säkerställa vattnets väg genom dammarna vid olika flöden har så kallade trösklar och grundområden anlagts. De befintliga in- och utloppen till dammarna har även restaurerats. Efter utförda åtgärder kvarstår endast ett allvarligt vandringshinder i Bråån. 

Vattenvårdsåtgärder under 25 års tid

Kävlingeåns avrinningsområde är Skånes tredje största och ån har två större biflöden nedströms Vombsjön, dels Bråån,  som mynnar i Kävlingeån vid Örtofta dels Klingavälsån, som mynnar i Kävlingeån strax nedströms Vombsjön. Det kommungemensamma vattenvårdsarbetet inom Kävlingeåns avrinningsområde har hållit på sedan 1995 och Ekologiggruppen (då Ekologgruppen) har varit med i vattenvårdsarbetet sedan starten. Inom olika projekt och program under årens gång har man arbetar med en lång rad av vattenvårdsåtgärder som anläggning av våtmarker och dammar, anlägga trädridåer utmed vattendrag, restaurera vattendrag, återmeandring av vattendrag, skapa rekreationsstråk utmed vattenmiljöer och att åtgärda vandringshinder. 

Uppdraget är utfört på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd.

PROJEKTKONTAKT:
Håkan Björklund
Vattenekolog/biolog
046 10 67 59
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning