PROJEKT

Åmansboken – ett uppslagsverk om vatten i jordbrukslandskapet

KUND: Saxån-Braåns vattenråd | ÅR: 2019

Saxån-Braåns vattenråd har tillsammans med Ekologigruppen (då Ekologgruppen) gett ut Åmansboken i två upplagor. Boken är ett innehållsrikt dokument som fungerar som ett uppslagsverk när det gäller åar, dess skötsel och hur man kan förbättra kvalitén när det gäller vatten, omgivningar och biologisk mångfald.

Åmansboken trycktes upp första gången i början av 2000-talet i 1500 exemplar och är sedan länge slutsåld. Nu finns den i ny upplaga, både tryckt och på webben. Boken är inspirerad av Bengt Lauge Madsens Åmandsbogen, en klassiker för vattenvårdare i jordbruksbygd. En åman var den person som hade ett avsnitt av ån att övervaka och sköta. På våren skulle ån rensas, stränderna röjas och man hade uppdraget att se till att ingen tjuvfiskade.

Den nya Åmansboken

Boken handlar om allt som rör åar och hur de kan skötas. Den inleds med en historisk beskrivning av svensk vattenvård, från enorma torrläggningsprojekt till dagens restaureringar. I nästa kapitel kan man gräva sig ner i vattendragens ekologi, följt av ett avsnitt om dagens miljöproblem.

Del två av boken är en omfattande handledningsdel som hanterar miljöhänsyn vid dikningar, restaureringar och biotopförbättringar, plantering av buskar och träd, skyddszoner och anläggning av dammar och våtmarker, skötsel av omgivande våtmarker och lagstiftning och allt annat som rör vatten i våra svenska jordbrukslandskap.

Läs hela boken: Åmansboken - en bok om åar och bäckar i jordbrukslandskapet

 

PROJEKTKONTAKT:
Johan Krook
Biolog/miljöutredare
046 10 67 54
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning