Experter på faktabaserat hållbarhetsarbete

Ekologigruppen fungerar som ett stöd för hållbar utveckling i alla delar av planprocessen. Våra medarbetare är experter på vad som verkligen leder till hållbarhet, på att beskriva hållbarhet och att analysera och utvärdera den. Vårt ursprung i ekologi och naturvetenskap har gett oss ett evidensbaserat arbetssätt som vi tillämpar också på social och ekonomisk hållbarhet, vilket gjort oss till ett av Sveriges ledande företag inom arbetet med faktabaserat hållbarhetsarbete.

KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED DITT PROJEKT

Omprövning av vattenkraft

Dammar, vägtrummor och andra byggnationer i vatten kan hindra fisk och andra vattenlevande djur från att röra sig fritt längs…

Läs mer
Tillståndsansökningar och dispenser

Dispenser och tillstånd krävs ofta i planeringsprocesser och måste hanteras i särskild ordning för att processen ska flyta på bra.


Läs mer
Statusklassning och recipientbedömningar

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla Sveriges ytvatten klassificeras utifrån vattnets kemiska och ekologiska status. Klassificeringen, som görs av vattenmyndigheter och…

Läs mer
Hållbarhetsprogram och hållbarhetsstyrning

Ekologigruppen upprättar olika typer av hållbarhetsprogram som också fungerar också som en plattform för genomförandet.


Läs mer
Strategisk miljöbedömning

Strategisk miljöbedömning är en samlad och pedagogisk process och beskrivning av positiva och negativa konsekvenser av planer och program.


Läs mer
Specifik miljöbedömning

En specifik miljöbedömning är en samlad och pedagogisk process och beskrivning av positiva och negativa konsekvenser av projekt och verksamheter, till exempel inom infrastruktur och vattenverksamhet.


Läs mer
Grönytefaktor

Grönytefaktor (GYF) är ett planeringsverktyg som används för att styra mot att en viss mängd grönska och ekosystemtjänster bevaras eller tillskapas i samband med stadsutvecklingsprojekt.


Läs mer
Citylab - Hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Vi erbjuder stöd genom hela certifieringsprocessen för Citylab och tar fram de hållbarhetsprogram och handlingsplaner som ska certifieras


Läs mer
BREEAM-certifiering

Ekologigruppen arbetar med olika system för miljöcertifiering som verktyg för att styra och följa upp hållbarhetsaspekter i plan- och byggprocessen.


Läs mer
Ekologisk kompensation

Bedömning av kompensationsbehov och förslag till åtgärder för att ingen förlust av biologiska värden ska uppstå.


Läs mer
Gröna strategier för planprogram och detaljplaner

En planeringsstrategi med gröna och blå värden i fokus där mål och genomförande av åtgärder sätts i fokus.


Läs mer

Trovärdiga och transparenta produkter

Vi är måna om att utföra våra uppdrag integrerat i kundens processer. Genom våra insikter i kundens plan- och projektprocess, blir våra produkter effektiva att tillämpa. Det ger oss också möjligheter att kontinuerligt bidra med stöd och råd, med möjligheter att hitta nya och bättre lösningar under vägen.

Värderosen visar vägen

Vi arbetar med en lång rad planer och program bland annat grönplaner, blåplaner, vattenprogram och ekosystemtjänstanalyser och dessutom flera underlag för urban planering som stadsstrukturanalyser. Ekologigruppens GIS-analyser är en viktig del i förklaringen till varför flera av våra produkter är marknadsledande.

Sedan miljöbedömningar  introducerades i Sverige, har Ekologigruppen utvecklat metoder som gör dessa till  produkter som ger ett stadigt stöd för beslut. För att kunna göra användbara hållbarhetsbedömningar, har vi sedan många år bedrivit en utveckling av metoder för evidensbaserad hållbarhetsbedömning, där vårt verktyg Värderosen är ett av resultaten.

Lite om vad vi är himla bra på:

 • Vi ser hela plan- eller projektprocessen och kan anpassa uppdraget efter kundens behov. Vi är resurseffektiva i vårt arbete.
 • Vi är måna om att materialet blir så användbart som möjligt för kunden: pedagogiskt, lätt att använda och utformat efter det syfte det ska användas i.
 • Vi kan anpassa uppdraget efter förutsättningarna, så att vi ger värde såväl i ett litet uppdrag som ett stort.
 • Vi är experter på evidensbaserad hållbarhet: arbetar metodiskt med social och ekonomisk hållbarhet. Vi har själva utvecklat verktyget Värderosen, som gör det möjligt att planera för hållbarhet där man gör avvägningar mellan olika hållbarhetsaspekter.
 • Vi är experter på MKB och hållbarhetsbedömning. Vi är erfarna i processen, insatta i lagstiftning och praxis och experter på vad som är hållbart. Vi har utvecklat och spridit metodik för MKB och hållbarhetsbedömning, liksom metodik för att integrera dessa.
 • Vi är bra på att genomföra hållbarhet. Vi vet vilka styrmöjligheter som ryms i en detaljplan eller exploateringsavtal. Vi vet hur man styr upp hållbarhetsåtgärder i ett hållbarhetsprogram.

Lite om vad vi vill åstadkomma:

 • Vi vill så långt möjligt etablera ett evidensbaserat arbetssätt, där politiska beslut för ökad hållbarhet, verkligen kan leda till de förändringar man söker. Det kräver att vi arbetar utifrån verklig kunskap om vilka åtgärder som leder till hållbarhet.
 • Vi vill att planering utgår från en nulägesanalys, där dagens problem och möjligheter analyserats, så att politiska visioner och planering bygger på fakta istället för dagsaktuella trender.
 • Vi vill att planeringsunderlag ska vara lätt att använda och lätt att förstå. Underlag ska vara transparenta och innehålla analyser som ger stöd för beslut.
 • Vi vill coacha kunden till hållbarhet genom att fortlöpande analysera projektet för att se om det, i förhållande till sitt syfte, kan nå bättre hållbarhet på andra sätt än de som först förespeglades.
 • Vi vill att miljöbedömningar och hållbarhetsbedömningar ska vara sakliga och objektiva beslutsunderlag. De ska vara utförda med en tydlig metodik och tydligt beskriva konsekvenser och hållbarhet. De ska utföras som en integrerad del av processen så att bedömningarna kan coacha fram bästa möjliga hållbarhet under processens gång.

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning