PROJEKT

Slussvaktarbostaden

För trädgården och parkmiljön runt den så kallade Slussvaktarbostaden intill Åkers kanal har vi tagit fram gestaltningsförslag, detaljprojektering och förfrågningsunderlag. Gestaltningsförslaget knyter an till trädgårdens historiska utformning och har även gestaltats med tanke på våra pollinerare. Miljön runt Åkers kanal är klassad som riksintresse för kulturmiljövården och den här platsen kommer att bli en viktig målpunkt för kommunen.

Höga kulturmiljövärden

Vid slussvaktarbostaden invid Åkers kanal i Österåker finns en trädgård från 1800-talets slut. Från början användes trädgården för hushållning och trädgårdsodling för slussvaktaren. Marken övergick senare i kommunal ägo och rabatterna lades igen. Idag utgörs trädgården av gräsmattor och buskage med låga naturvärden, samt äldre fruktträd, alar och en ask som vårdträd. Huset genomgick 2018-2019 en restaurering, där material och färgval noggrant valts för en tidstypisk rekonstruering, nu står trädgården på tur.

Snart även höga natur- och upplevelsevärden

Avsikten med projektet har varit att skapa en attraktiv och tillgänglig målpunkt längs kanalen med historisk anknytning och varierade vistelsevärden för alla åldrar. Gestaltningsförslaget knyter an till trädgårdens historiska utformning i enlighet med den antikvariska utredningen. Den tidigare nyttoträdgårdens karaktär återskapas med en fruktlund, vid ett bryn med bärbuskar och blommor. Den största blomsterprakten föreslås, precis som i äldre tider, närmast bostadshuset. Där anläggs en rosenträdgård med klätterrosor på en pergola. En stor social yta av örtrik gräsmatta ramas in av en gärdesgård och möbleras med vitmålade bord och stolar för fikastunder och umgänge. Stort fokus har även legat på att gynna fjärilar och pollinatörer. Varierad blomning uppskattad av fjärilar, soliga bryn och skyddade platser gör att pollinerare trivs.

Team: Kerstin Mossed och Sandra Paasioja Joelsson

PROJEKTKONTAKT:
Eleonor Häger
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 22
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning