PROJEKT

Urban Layers – Grönskande dagvattenhantering

I en tid när städer förtätas och fler människor bor på samma yta blir de gröna ytorna och inslagen i staden allt mer viktiga. Förutom att vi människor mår bra av grönska bidrar naturbaserade lösningar även med ekosystemtjänster som dagvattenfördröjning, klimatreglering och miljöer för ökad biologisk. Urban Layers är en naturbaserad lösning som svarar upp mot tre utmaningar i den täta staden.

Lösning för tre utmaningar

Den första utmaningen är kravet att ta hand om dagvatten på ett platseffektivt sätt. Den andra är behovet av att öka stadens förutsättningar för biodiversitet och biologisk mångfald och den tredje utmaningen är att ge rum och värden för människan i staden. Tillsammans med Morf landskapsarkitektur och Tyréns har Ekologigruppen under drygt fyra års tid utvecklat lösningen Urban Layers. Från idé och koncept till testbed med byggnation och utformning av den teknisk lösningen. Snart är det dags för nästa steg – med planerad lansering av en skalbar modulprodukt av Urban Layers under 2020!

Ladda ner infoblad här

Naturbaserat och multifunktionellt

Urban Layers innebär ett mångutnyttjande av en och samma yta. Ytan rymmer tre ”lager” och kombinerar öppen dagvattenhantering med grönska, biologisk mångfald och möjlighet för vistelseyta på en och samma plats.

Urban layers en lösning på tre problem

Lager: Stadsliv

Plats skapas för exempelvis sittplatser, cykelparkering, entréytor och lek. Utan att hindra rörelse eller vistelse ger det genomsläppliga “golvet” stora möjligheter till fler funktioner och ökade gröna upplevelsevärden på en liten yta. Vindskydd och gröna rum kan skapas med hjälp av vegetationen, liksom blomprakt, doft eller varför inte något ätbart invid solstolen?

Lager: Biodiversitet

Tack vare den genomsläppliga ytan kan växter och djur få ljus och luft under gallerdurken. Här skapas en värdefull växtplats skyddad från kompaktering. Förutom plats för lökväxter, perenner eller klätterväxter skapas föda och vindskyddade boplatser till många insekter och småkryp. Inslag av sten och ved kan ge många eftertraktade livsmiljöer.

Lager: Dagvattenhantering

Vatten från stuprör, bostadsgård eller gata leds ner och fördröjs och avlastar på så sätt det traditionella ledningssystemet. Genom att låta vattnet rinna genom vegetationslagret fungerar det som bevattning samtidigt som dagvattnet fördröjs och renas.

Urban Layers ger plats för stadsgrönska

Många mervärden kan skapas med Urban Layers. Under utvecklingen av bostadskvarteret O´hoj i Västra Hamnen i Malmö föddes idén. Fotot är från Hauschild&Siegel projekt som fick Sveriges Arkitekters bostadspris 2015 med motivationen ”ett klimatsmart, grönt och socialt hållbart tillskott till stadsbilden”.

Mervärden och funktion

Vi ser att Urban Layers kan användas i många olika sammanhang. De kan användas på bostadsgårdar och i en gatumiljö men också invid fasader och på bjälklag då lösningen kan utformas med ett tätt tråg.

Stadsliv

Urban Layers skapar tillgängliga ytor för funktioner, platser och värden som berikar stadsmiljön för människan.

Biodiversitet

Den nedsänkta växtbädden skapar en ovanlig fuktig och vindskyddad biotop i staden och kan ge möjlighet till grönska och livsmiljöer på platser som vanligtvis görs hårdgjorda. I Urban Layers används dagvattnet som resurs för växterna. Via ett kapillärt bevattningssystem kan del av dagvattnet magasineras och bli en tillgång för växterna under torrperioder.

Dagvattenhantering

I de flesta exploateringsprojekt ställs krav på utjämning av dagvatten. För att kunna lösa detta krävs ofta ytliga lösningar som inte får ta för stor plats, vilket gör Urban Layers till en värdefull lösning. Dagvattnet kan ledas till en Urban Layers direkt via stuprör, ledning eller ytlig avledning där det utjämnas samtidigt som det kan användas för bevattning av växterna. Vår testbädd visar på att dagvatten från ca 100 m2 takyta kan utjämnas med hjälp av 4m2 Urban Layers (10-års regn och ett maximalt utsläppsflöde på 20 l/s, hektar).

Urban Layers och cykelparkering

Lösningen möjliggör kombinationen cykelparkering, dagvattenhantering och planteringsyta. Urban Layers testbädd, Grevlunda i Skåne, 2019.

Tvärvetenskapligt för att nå längre

Komplexa framtidutmaningar kräver tvärvetenskaplighet. Både för att förstå behoven och komma ett steg längre med lösningar. När vi har jobbat med Urban Layers har vi utgått ifrån ett multidisciplinärt team med biologer, ekologer och landskapsarkitekter från Ekologigruppen, VA-ingenjörer och landskapsarkitekter från Tyréns och ytterligare fler landskapsarkitekter från MORF. Tillsammans har vi kunnat optimera förutsättningarna för hantering av dagvatten, ökad biodiversitet och gröna värden, samt hur ytan samtidigt ska gå att använda av människan i staden.

Med stöd från Vinnova och Naturvårdsverket – möjlighet att gå från idé till realisering

Urban Layers började som ett samarbetsprojekt mellan Ekologigruppen, Tyréns och MORF landskapsarkitektur under Vinnova-projektet BiodiverCity i Malmö. Här formulerades de första idéerna till ett koncept. Men att bara ha ett bra koncept skapar inte gröna städer. Vi ville konkretisera och kvalitetssäkra för att nå ut och göra skillnad ute i verkligheten med Urban Layers. Med stöd från Naturvårdsverkets satsning för Stadsinnovationer blev nästa steg byggnation av en testbädd för Urban Layers (2018-2019). I testbädden kunde vi se lösningens förmåga att ta hand om dagvatten, skapa en ovanlig biotop i staden och ge plats för funktioner och gröna värden för människan.

Plantering under gallerdurk

Plantering av pluggplantor och perenner i testbädden. Paddorna var snabba på att flytta in i den nya fuktiga miljön! Urban Layers testbädd, Grevlunda i Skåne, 2019.

Håll utkik efter produkten Urban Layers under året!

Vi tror på Urban Layers som ett konkret sätt att lämna många av de slentrianmässigt hårdgjorda ytorna bakom oss! I en utveckling av våra städer där kompetenser kring arkitektur, design och Ekosystemtjänster sammanförs så att de byggda och de gröna kvaliteterna förstärker varandra.

Vårt mål är att Urban Layers ska gå att beställa som produkt under 2020, för att underlätta och vara ett bidrag till framtidens allt mer blågröna städer.

Urban Layers, Klätterväxter och undervegetation i skydd av gallerdurk

Klätterväxter och undervegetation i skydd av gallerdurk, möjliggör grönare entréer och förgårdsmark. Urban Layers testbädd, Grevlunda i Skåne, 2019.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning