PROJEKT

Grön utvecklingsplan Upplands Väsby

KUND: Upplands Väsby kommun | ÅR: 2014-2016

Upplands Väsby kommun var en av de första kommunerna i landet som tog ett ambitiöst grepp om ekosystemtjänster i översiktsplaneringen. Istället för att göra en klassisk grönplan vidgade kommunen begreppet och vi tog fram ett heltäckande planeringsunderlag inför den kommande översiktsplanen. Ett särskilt fokus låg på att ta fram pedagogiska kartor.

Arbetet inleddes med utarbetande av metoder med efterföljande kartläggning av kommunen som helhet, där befintliga, potentiella och bristområden för ekosystemtjänster beskrevs.I ett andra steg togs övergripande strategier fram för hur ekosystemtjänsterna kan stärkas långsiktigt samt fysiska strukturer som är särskilt betydelsefulla ur ekosystemtjänstperspektiv. De enskilda ekosystemtjänstkartläggningarna har vägts samman för att ge en helhetsbild av vilka natur- och grönområden som är viktiga att bevara och utveckla samt var tjänster kan behöva tillföras. Planen ska kunna användas som planeringsunderlag vid framtagande av markanvändningsförslaget i kommunens nya översiktsplan och vara till hjälp för att formulera översiktsplanens planeringsriktlinjer.

Team: Sunna Pfeiffer, Lena Brunsell, Kristina Ask, Ulrika Hamrén

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning