PROJEKT

Analys och utvecklingsplan för ekosystemtjänster i Upplands Väsby

KUND: Upplands Väsby kommun | ÅR: 2014-2016

Pilotstudie för kartläggning av ekosystemtjänster i Upplands Väsby kommun. Arbetet inleddes med utarbetande av metoder med efterföljande kartläggning av kommunen som helhet, där befintliga, potentiella och bristområden för ekosystemtjänster beskrevs.

I ett andra steg togs övergripande strategier fram för hur ekosystemtjänsterna kan stärkas långsiktigt samt fysiska strukturer som är särskilt betydelsefulla ur ekosystemtjänstperspektiv. De enskilda ekosystemtjänstkartläggningarna har vägts samman för att ge en helhetsbild av vilka natur- och grönområden som är viktiga att bevara och utveckla samt var tjänster kan behöva tillföras. Planen ska kunna användas som planeringsunderlag vid framtagande av markanvändningsförslaget i kommunens nya översiktsplan och vara till hjälp för att formulera översiktsplanens planeringsriktlinjer.

Team: Lena Brunsell, Kristina Ask, Ulrika Hamrén

PROJEKTKONTAKT:
Kristina Ask
Ekolog och naturgeograf
08 525 201 27
DELA INLÄGG:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Miljömålsarbete
 • Strategisk naturvård
 • Miljöövervakning
 • Strategisk planering
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grön infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Grön- & blåplaner
 • Översiktsplanering
 • MKB & hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Parker och torg
 • Ekologisk kompensation
 • Vattenåtgärder
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Restaurering
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.