PROJEKT

Skötselplan Kvarnsjön – Holmviksskogen

KUND: Värmdö kommun | ÅR: 2016

Strax söder om Gustavsbergs centrum finns ett mer än en och en halv kvadratkilometer stort obebyggt område, den så kallade Kvarnsjön-Holmviksskogen, som i snar framtid kommer att bli naturreservat. Barrskog dominerar området men inslag finns också av lövskog i form av aspskog, lövsumpskog, ekdominerade marker och en ädellövskogsbrant. Centralt ligger den ganska stora mossen Knuts hav.

Den skötselplan som Ekologigruppen tagit fram på uppdrag av Värmdö kommun bygger på en naturvärdesinventering som Ekologigruppen tidigare genomfört. Områdets natur har så långt möjligt delats in i Natura 2000-naturtyper. Som så ofta är fallet breder granen ut sig i området och den planerade skötseln för området bör i stor utsträckning gå ut på att gynna tall. Om möjligt bör naturvårdsbränning genomföras, förutom att gran avverkas, bland annat för att gynna tallen. Unga barrplanteringar har relativt stor utbredning och bör avvecklas genom att man avverkar de planterade barrträden och sparar inslaget av lövträd i planteringarna. Genom att friställa ekar, tallar och träd av triviala trädslag så att dessa blir solbelysta, kan en stor mångfald av arter gynnas.

Skogsmarken är hydrologiskt påverkad genom tidigare dikningar. En särskild plan bör därför tas fram för hur hydrologin i området ska återställas.

Team: Jens-Henrik Kloth och Anders Haglund

 

PROJEKTKONTAKT:
Jens-Henrik Kloth
Biolog och geovetare
08 525 201 10
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning