PROJEKT

Grön- och blåstrukturplan i Huddinge

KUND: Huddinge kommun | ÅR: 2021

Huddinge kommun har fantastiska natur- och grönområden, nära och en tredjedel av kommunen består av naturreservat. Skogarna, sjöarna och jordbrukslandskapet är en resurs för hela regionen. Det strategiska läget i Stockholmsområdet med goda förbindelser har skapat en efterfrågan på bostäder och service.  Huddinges grönblå strukturplan är ett underlag till det pågående arbetet med översiktsplanen. Mål och strategier har tagits fram för att kunna prioritera och göra välgrundade avvägningar i planeringsprocessen och för att värna och utveckla kommunens blågröna resurser och ekosystemtjänster för framtiden.

Hur har planen tagits fram?

Grön- och blåstrukturplanen är baserad på en ekosystemtjänstkartläggning och en landskapskaraktärsanalys som tillsammans använts för att analysera grön- och blåstrukturen.

Analysen sammanfattas i en strategisk grönstruktur som på kommunal nivå visar var det finns grönt kapital (platser med höga värden för ekosystemtjänster) och gröna investeringsbehov (platser som har brist på ekosystemtjänster men samtidigt ett stort behov av dem). Utifrån detta har övergripande strategier för hantering av grön- och blåstrukturer med ett ekosystemtjänstperspektiv på tagits fram. Analyserna täcker hela kommunen men belyser särskilt de bostadsnära grönområdena.

Ett lättorienterat planeringsunderlag

Grön- och blåstrukturplanen är tydligt indelad för att läsaren snabbt ska kunna hitta den del eller de strategier som behövs för en specifik planeringsfråga.

Introduktionen beskriver i vilka planeringssituationer underlaget kan användas, om ekosystemtjänster som planeringsverktyg och hur landskapskaraktäranalysen kan hjälpa oss förstå landskapens värden för att sätta ekosystemtjänsterna i ett landskapssammanhang. Här beskrivs även kommunens roll i den regionala grönstrukturen med kopplingar till regionens gröna kilar och de regionala ekologiska spridningssambanden.

Strategisk grönstruktur och målbilder beskriver kommunövergripande strategier och målbilder för grön- och blåstrukturer i Huddinge samt en kartläggning av kommunens gröna kapital och investeringsbehov. Strategierna fokuserar på olika områdens särskilda behov och hur ekosystemtjänster kan förstärkas på lokal och kommunal nivå, från det tätortsnära gröna till de större naturområdena. Här finns övergripande strategier för hur grön- och blåstruktur bör hanteras vid förtätning.

Grönt kapital och investeringsbehov redovisar analyser av ekosystemtjänster kopplat till behov. Här finns en analys av det gröna kapitalet och vilka investeringsbehov som finns för de olika ekosystemtjänsterna. Tematiskt redovisas åtgärder för storskaliga och lokala strukturer per ekosystemtjänst. Vidare har en geografisk analys gjorts för de platser där det pågår utvecklingsprojekt i program och kluster av detaljplaner. För dessa områden lyfts prioriteringar och rekommendationer för fortsatt planering. Ekosystemtjänstanalysen och landskapsanalysen finns som bilagor till rapporten.

Team: Elisabetta Troglio, Helene Littke, Emanuel Vogel, Jesper Arnström, Anna Maria Larson och Petra Skarmyr

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning