PROJEKT

MKB för Tegelhagen i Upplands Bro kommun

KUND: KF Fastigheter | ÅR: 2013-2018

Ekologigruppen har tagit fram en MKB för en omfattande detaljplan i Upplands Bro kommun. Vi har varit delaktiga i planprocessen och fungerat som rådgivare åt markägaren KF fastigheter, samt samarbetat Lumen Arkitekter vad gäller planens utformning. Målet har varit att skapa en hållbar planstruktur och tydliga kopplingar till Bro tätort, och samtidigt ta hänsyn till värdefull grönstruktur och regionala spridningssamband. Frågor kopplade till riksintresset för kulturmiljö har också varit en viktig del.

Detaljplaneprocessen påbörjades hösten 2013 och detaljplanen antogs 2018. Samrådsyttranden har tagits i beaktande i planens utveckling och behandlats i miljökonsekvensbeskrivningen. Under arbetets gång har planförslaget anpassats för att bland annat minska intrång i värdefull natur och ytor för rekreation, och för att skapa en sammanhängande grönstruktur i området. Bland annat har följande anpassningar gjorts: dagvattenhantering har integrerats i planen för att minska höga flöden och negativ påverkan på recipienten Mälaren, hänsyn har tagits till värdefull vattenbiotop för att minska negativ påverkan, samt bevarande av vissa historiska byggnader och landskap. Bebyggelsestrukturen har till stora delar anpassats efter värdefulla naturmiljöer.

Kopplat till planen har vi även tagit fram en MKB för vattenverksamhet och en skötselplan förde  allmänna ytor som har planlagts som natur i planen.

Team: Anna Maria Larson, Ulrika Hamrén, Anna Seffel, Fredrik Engdahl och Johan Möllegård

PROJEKTKONTAKT:
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 07
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning