PROJEKT

Godsstråket landskapsanalys

KUND: COWI | ÅR: 2016

Landskapsanalysen har utgjort ett av flera underlag till MKB-processen för utbyggnaden av dubbelspår. Landskapsanalysen ska ge förståelse för natur- och kulturgivna förutsättningar och vilken funktion och betydelse landskapet har för människor, djur och växter.

KONTAKTA OSS

Analysen beskriver värden i järnvägens påverkansområde och innehåller även riktlinjer som är viktiga att föra vidare till det fortsatta arbetet med järnvägsbyggnaden framför allt gestaltningsprogrammet och till projekteringen.Landskapsanalysens geografiska utbredning omfattar ett område om 2500 meter öster och väster om den aktuella järnvägssträckningen. Hela detta område påverkas inte direkt av utbyggnaden till dubbelspår men beskrivs i analysen för att sätta in landskapet och de delar som påverkas i ett större geografiskt, kulturhistoriskt och ekologiskt sammanhang. Som en del i detta har karakärsområden lyfts fram för att ytterligare beskriva landskapets olika särarter.

Team: Anna Maria Larson, Kristina Ask 

PROJEKTKONTAKT:
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 07
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning