PROJEKT

Grön infrastruktur Stockholms län

KUND: Länsstyrelsen Stockholm | ÅR: 2016-2018

Ekologigruppen och Metria har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans tagit fram underlag för en framtida regional handlingsplan för grön infrastruktur. Syftet med analyserna har varit att identifiera värdekärnor och spridningszoner för organismer knutna till gammal barr- och blandskog och och ädellövskog.

Analyserna av ekologiska landskapssamband och spridningssamband har till uppgift att peka ut var i landskapet det finns särskilt värdefulla livsmiljöer utifrån representativa arter eller artgrupper, och var det finns särskilt viktiga spridningsvägar för dessa som kan fungera som länkar mellan livsmiljöerna.

 

Intressanta samband för barrskogsarter

Resultaten av analysen pekar på intressanta samband för barrskogsarter med belyser samtidigt det påtagliga faktum att storskaliga spridningszoner mellan ädellövträdsmiljöer saknas i Stockholms län, vilket är allvarligt för den biologiska mångfalden. Det största sammanhängande värdenätverket mellan ädellövträd och ädellövskogsmiljöer är både litet till ytan jämfört med nätverket mellan äldre barr- och blandskogsmiljöer, och inkluderar även andelsmässigt liten del (under 10 %) av det totala antalet livsmiljöer (patcher) inom analysområdet. Bedömningen är att det är en avsaknad av kontinuerlig mängd skyddsvärda ädellövträd i landskapet som gör att nätverksanalysen identifierar flera separata värdenätverk, istället för ett sammanhållet.

Förstärk ädellövskogsmiljöer

Det finns flera möjliga åtgärder för att bibehålla och förstärka nutidens och framtidens spridningszoner mellan ädellövträd och ädellövskogsmiljöer, där områdesskydd och skydd av enskilda träd är centralt, men även rätt typ av skötsel och förstärkning av kommande generationer ädellövträd. Vidare är rekommendationen att snarast återuppta inventeringen av skyddsvärda träd. För att bevara funktionella värdekärnor och sprid­ningszoner mellan ädellövträdsområden så bör fokus i närtid framför allt ligga på att värna kända värdeområden, och utveckla efterträdadande områden.

Barr- och blandskog

Samtliga genomförda täthetsanalyser för äldre barr- och blandskog visar stråk som i hög grad följer topografin, med högre grad av yttäckning i områden som ligger högre över havet. Sammanhåll­ningen mellan områden med höga tätheter ter sig tämligen god. Värt att notera är dock att den ytmässigt mest omfattande datakällan är urvalet av barr- och blandskogsområden från CadasterENV, som enligt SLU:s skogskarta (kNN) har en ålder på över 80 år (se figur 20). I nät­verksanalysen har det underlaget tilldelats den lägsta värdefaktorn, då riktigheten i framför allt SLU:s skogskartas åldersklassificering är svår att kvalitetssäkra utan ett omfattande kontrollarbete i fält

Ädellövträd och ädellövskog

Täthetsanalyser för ädellövträd och ädellövskog visar liksom nätverksanalysen att landskapet är fragmen­terat och att det finns få stora sammanhängande områden med höga tätheter. De områden som faller ut har i stort sett identifierats i tidigare landskapsanalyser av särskilt skyddsvärda träd genomförda i andra pro­jekt (Länsstyrelsen i Stockholms län 2016:7). Ett nytt perspektiv är bilden av hur tätheterna av ädellövträd och ädellövskog ser ut mellan Stockholms län och de andra länen kring Mälaren som ingår i analysområdet. Det tydliggörs särskilt i täthetsanalysen för ädellövträd och ädellövskog med en sökradie på 3000 m där områden med relativt höga tätheter redovisas längs Mälarens stränder, samt i anslutning till större sjöar och vid Östersjökusten.

Team: Ulrika Hamrén, Erik Zachariassen, Jannike Andersson, Anna Maria Larson

Läs mer på vår tjänstesida om grön infrastruktur.

 

PROJEKTKONTAKT:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning