PROJEKT

Åtgärder för mindre hackspett och åkergroda i samband med exploatering 

KUND: Åberg och Co AB | ÅR: 2015-2016

På uppdrag av Karlstad kommun har Ekologigruppen  genomfört inventeringar och sammanställningar av kunskap om vilka arter och naturmiljöer som berörs av en detaljplan och som riskerar att påverkas av planen. Som en del av uppdraget har vi tagit fram förslag till åtgärder för hur påverkan på arter ska förhindras.

Karlstads kommun planerar för ett bostadsområde vid Katrineberg invid Vänerns strand sydväst om centrum. Kommunen antog en detaljplan för området i september 2015 som sedan länsstyrelsen har upphävt med hänvisning till områdets naturvärden. Som underlag för kommunens överklagande av länsstyrelsens beslut har Ekologigruppen  genomfört inventeringar och sammanställningar av kunskap om vilka arter och naturmiljöer som berörs av detaljplanen och som riskerar att påverkas av planen. Som en del av uppdraget har vi tagit fram förslag till åtgärder för hur påverkan på arter ska förhindras. Genom att genomföra insatser för bland annat mindre hackspett och för åkergroda finns det goda förutsättningar för att dessa arter lever kvar i området även efter en exploatering.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning