På gång!

Socioekonomisk analys på Åland

Ålands landskapsregering arbetar just nu för att skapa ett mer sammanhängande nätverk av skyddade marina områden i Ålands skärgård - både utifrån habitat- och fågeldirektivet samt utifrån åtagandet…

Läs mer
På gång!

Hur grön är din stad?

Kom och träffa oss i Almedalen torsdagen den 27 juni klockan 10.00-10.45 ! Tillsammans med Trädkontoret medverkar vi på Arenan Stadsutvecklingsdagarna för att lyfta vikten av träd och…

Läs mer
På gång!

Håkan Furevik är ny vd för Ekologigruppen

Vi är mycket glada över att välkomna Håkan Furevik som ny VD på Ekologigruppen! Framtidsinriktad och med styrkor inom ledarskap och organisation, teknikutveckling och påverkan kommer Håkan att…

Läs mer
På gång!

Biosfärfestival i Storkriket

Sydvatten och Kävlingeåns vattenråd anordnade tillsammans med Ekologigruppen en eftermiddag med föreläsningar vid Vombsjöns strand i samband med Storkrikets biosfärsfestival den 13 september 2023. Leif Nilsson som varit…

Läs mer
På gång!

Ny fiskväg i Bråån

Ekologigruppen har sommaren 2023 på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd anlagt ytterligare en fiskväg i Kävlingeåns biflöde Bråån. Ett 50 meter långt omlöp har anlagts förbi dämmet och upp…

Läs mer
På gång!

Är du Ekologigruppens nya VD?

Älskar du natur, precis som vi? Har du också erfarenhet av affärsorienterat ledarskap inom konsultbranschen? VD-uppdraget på Ekologigruppen handlar om att bygga och vidareutveckla bolaget, med ett tydligt…

Läs mer
På gång!

Flygtur över strandängsnära planprogram

I arbetet med planprogram för ett nytt bostadsområde i Klagshamn i Malmö har Ekologigruppen bidragit med vår expertkunskap ekologi + gestaltning. Med förslag på hur det nya områdets…

Läs mer
På gång!

Ekologigruppen i Almedalen

Vi genererar klöver! Onsdagen den 28 juni klockan 10.00-10.45 hör ni oss berätta om grönskan som grund för ekonomiskt och ekologiskt hållbara investeringar. Vi ses på Stiftelsen Byggekologis…

Läs mer
På gång!

Ekologigruppen hjärta friluftsliv

Nu när våren äntligen är här är vi många som längtar ut i naturen. Inte så konstigt – enligt forskningen är den rena hälsobomben! Naturen ger oss upplevelser…

Läs mer
På gång!

Våtmarker till alla!

På FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, i Kanada antogs ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Världens länder ska till 2030 restaurera 30 procent av…

Läs mer
På gång!

Mörkerplanering

Strålkastare mot kyrkväggar och andra historiska byggnader där fladder- möss bor blir allt vanligare. För fladdermössen innebär det att natten försvinner. Mörkret är deras trygghet där de är…

Läs mer
På gång!

Ekologigruppen guidar

Emil och Stina guidar studenter i Västra hamnen i Malmö. Studenterna är från Akademi Båstads fortbildningskurs Ekosystemtjänster i praktiken där vi deltar som föreläsare och guider för tredje…

Läs mer
På gång!

Över 30 år av utveckling

Sedan starten i slutet av 1980-talet har Ekologigruppen sett värdet i att lägga betydande tid och resurser på utvecklingsarbete. Det gör vi både för att ännu bättre kunna…

Läs mer
På gång!

Supermultifunktionell våtmark tar form

Under sommaren har det grävts för fullt utanför Södra Sandby i Lunds kommun. Det är en fem hektar stor supermultifunktionell våtmark som tar form. På bilden banar grävskoporna…

Läs mer
På gång!

Unik metod för bäverinventering

I vintras fick vi ett uppdrag där en fördjupad inventering av bäver efterfrågades. Vi kunde snabbt konstatera att det saknas en fastställd metodik för inventering av arten. Under…

Läs mer
På gång!

Forskningssatsning och forskningssamordning

Kunskap, evidensbaserade metoder och inte minst tvärvetenskapliga samarbeten är hjärtefrågor för oss på Ekologigruppen. I vår verksamhetsplan för 2022 har vi särskilt velat lyfta kunskap som central del…

Läs mer
På gång!

30 år av vattenvårdsarbete

Året är 1990. Miljödelegationen Västra Skåne uppmärksammar problematiken med övergödningen i Skåne. På initiativ av engagerade politiker och tjänstepersoner får Ekologgruppen, numera Ekologigruppen, uppdraget att göra en Landskapsvårdsplan…

Läs mer
På gång!

Vad gömmer sig i Järfällas vatten? 

Vi genomför just nu en inventering av groddjur på många platser i Järfälla kommun. Arbetet är en del i kommunens arbete med att ta fram uppdaterade underlag för…

Läs mer
På gång!

I gränslandet mellan kvarterstypologier och gröna typologier

Vi är glada att meddela att vi genom ArkDes får möjligheten att djupdyka i gränslandet mellan kvarterstypologier och gröna typologier. Vi kommer arbeta med att utveckla och testa…

Läs mer
På gång!

Våtmarker till bevattning - ekosystemtjänster i kubik

På uppdrag av flera olika vattenråd och kommuner arbetar Ekologigruppen med anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet. Det stora intresset bland markägare för att kunna utnyttja våtmarkerna till bevattning…

Läs mer
På gång!

Vi önskar en god jul och ett gott nytt år!

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Är det något 2020 har skänkt oss så är det tankeställare. Om vår egen, våra näras och planetens hälsa – och…

Läs mer
På gång!

Skogsutredningen – bu eller bä?

Den 30 november överlämnade Skogsutredningen 2019 sitt betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73). Beredningen som är på 1250 sidor kommer med cirka 50…

Läs mer
På gång!

Våtmarker i Nacka

Just nu genomför vi en kartering av befintliga och historiska våtmarker i Nacka kommun. Syftet med karteringen är att få en övergripande bild av våtmarksläget i hela kommunen.…

Läs mer
På gång!

Del 4 i webbinarie-serien om hållbarhet i planeringen

Vad krävs det för att kommunicera gröna frågor i ett urbant samhälle som är alltmer frånkopplat från naturen? Hur når man ut med sitt budskap bland all information…

Läs mer
På gång!

Del 3 Webbinarie-serie

Likt andra kriser drabbar coronapandemin socioekonomiskt svaga grupper hårdare än andra. Ojämlikheten tydliggörs mellan stadsdelar, där vissa präglas av trångboddhet som leder till snabbare smittspridning medan andra är…

Läs mer
På gång!

Del 2 Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocessen

Missa inte den andra delen i vår webbinarie-serie som även den hålls av Elisabetta Troglio och Ilona Stehn. Barnkonventionen - som är lag från och med i år…

Läs mer
På gång!

Inventering av artrika vägkanter åt Trafikverket

Vägkanter har kommit att bli många ängsväxters tillflyktsort när ängar och betesmarker växer igen och blir för skuggiga eller nyttjas för hårt och blir ogästvänliga för många arter.…

Läs mer
På gång!

Vi tar hand om varandra i Covid-19-tider

Precis som naturen hittar vi vägar att anpassa oss efter rådande situation. Ekologigruppen tar ansvar och förhåller oss till myndigheternas rekommendationer om Covid-19, för att skydda och värna…

Läs mer
På gång!

Underlag till SOU 2020:10

Nu i dagarna har utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete lämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen heter Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning.…

Läs mer
På gång!

Klimatanpassning och naturbaserade lösningar

Utöver att göra vårt yttersta för att begränsa klimatförändringarna behöver vi även anpassa våra samhällen för dess konsekvenser. På Ekologigruppen har vi länge arbetat med klimatanpassning, som beroende…

Läs mer
På gång!

Del 1 Webbinarie-serie om hållbarhet i planprocesser

Under hela 2020 bjuder Ekologigruppen in till en webbinarium-serie i åtta delar om styrning av hållbarhet i planprocesser. Webbinarierna går även att se att se på vår Youtube-kanal …

Läs mer
På gång!

Ekologigruppens fototävling - Vinnarna från 2019

Det finns många duktiga fotografer på Ekologigruppen. För att motivera alla att leta fram de där extra bra bilderna har vi startat en årlig fototävling. med fem kategorier.…

Läs mer
På gång!

Grönt Gestaltningsprogram

På uppdrag av Ikano Bostad tar Ekologigruppen fram ett grönt gestaltningsprogram till ett nytt bostadsområde i Elinegård i södra Malmö, ett bostadsområde med höga miljöambitioner. Uppdraget ingår i certifieringsarbetet…

Läs mer
På gång!

Störtkoll på naturen i Österåkers kommun 

Naturen i Österåkers natur ligger oss varmt om hjärtat. För ungefär 10 år sedan tog vi fram en samlad bild av kommunens biologiska mångfald och geologiska värden. Nu…

Läs mer
På gång!

Urban Layers – platseffektiv dagvattenhantering som skapar plats för biodiversitet och stadsliv i den täta staden

I en tid när städer förtätas och fler människor bor på samma yta blir de gröna ytorna och inslagen i staden allt mer viktiga. Förutom att vi människor…

Läs mer
På gång!

URBAN LAYERS

URBAN LAYERS är en lösning på tre utmaningar. Den första är kravet att ta hand om dagvatten på ett platseffektivt sätt. Den andra är öka stadens möjlighet till…

Läs mer
På gång!

Natur- och grönstrukturprogram i Kävlinge

Ekologigruppen fortsätter under våren att ta fram ett användarvänligt natur- och grönstrukturprogram för Kävlinge kommun som ska kunna användas som planerings- och beslutsunderlag i den fysiska planeringen. Grönstrukturprogrammet…

Läs mer
På gång!

Nu blir vi ännu bredare

En rejäl förstärkning inom sötvatten är den största förändringen i och med att Ekologigruppen och Ekologgruppen blir ett. Nu kan vi i ännu högre grad hjälpa till att skapa…

Läs mer
På gång!

Vi är med och skapar Framtidens park!

Konceptet grundar sig på att ta tillvara kraften i naturens och stadens föränderlighet på riktigt ­– handfast, på plats, i en kontinuerlig process – vilket både skapar höga…

Läs mer
På gång!

Ekologgruppen och Ekologigruppen blir ett

Den 1 oktober i år går Ekologigruppen samman med Ekologgruppen. Genom förvärvet kan vi erbjuda ett ännu bredare spektrum av tjänster genom Ekologgruppens spetskompetens inom vatten och åtgärder…

Läs mer
På gång!

Inventeringar i Forsmark

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB har Ekologigruppen varje försommar sedan 2011 genomfört inventeringar av gölgroda och större vattensalamander som båda är skyddade enligt artskyddsförordningen. Inventeringarna  görs för att…

Läs mer
På gång!

Ekologigruppen 30 år och ny hemsida!

I år fyller Ekologigruppen 30 år som natur-, miljö- och hållbarhetskonsulter!  Vi firar med en helt ny och omarbetad hemsida som speglar vår tvärvetenskaplighet och helhetstänk kring hållbarhet…

Läs mer
På gång!

Naturen vaknar och fältsäsongen växlar upp

På våren vaknar naturen och många arter till liv på allvar, och därmed växlar Ekologigruppens ekologer upp fältarbetet. Nu är det hög tid att inventera groddjur, först paddor…

Läs mer
På gång!

Vinst i Fornudden!

Ekologigruppen har fått förtroendet att arbeta med förslag och gestaltad biologisk mångfald som del i att rusta upp och förädla Tyresös största stadspark - Fornudden. Namnet kommer av…

Läs mer
VISA FLER INLÄGG

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning