På gång!
Publicerat 20 juni 2023 av Stina Linder

Flygtur över strandängsnära planprogram

I arbetet med planprogram för ett nytt bostadsområde i Klagshamn i Malmö har Ekologigruppen bidragit med vår expertkunskap ekologi + gestaltning. Med förslag på hur det nya områdets gröna och blå miljöer kan gynna det omgivande åkerlandskapets arter har gröna vindskyddade oaser och stråk integrerats i bebyggelsestrukturen. Även vattenrika miljöer har fått ta plats i planområdet till glädje för de boende och platsens rödlistade grannar – alltså strandängarnas skyddsvärda arter!

Ekologigruppen har jobbat i ett nära och kreativt samarbete med arkitektkontoret Open Studio och Envidan, på uppdrag av områdets tre markägare och i samarbete med Malmö Stad. Det har varit ett mycket givande samarbete mellan olika aktörer och specialistkompetenser, med högt i tak för den gemensamma målsättningen att skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart förslag.

Inre gröna och oömma parkrum där vattnet blir ett lekfullt tillskott. Illustration Juho Riikonen

Brynzoner med höga värden

Planen innehåller ett inre grönstråk med generösa, rekreativa ytor som kombineras med områdets dagvatten- och skyfallshantering. Detta ger varierade gröna miljöer med hög biologisk mångfald, en gynnsam miljö för både människor, djur och växter och ett klimatsäkrat utbyggnadsområde. ”Särskilt glad är jag för att de ekologiskt värdefulla brynzonerna tydligt har integrerats i strukturförslaget”, säger Stina som varit Ekologigruppens uppdragsledare. ”Här kan både åkerlandskapets insekter, småfåglar och de boende hitta sina favoritplatser och vardagsstråk”.

Ekologigruppens Juho Riikonen har tagit fram visionsbilder för några av områdets gröna miljöer.

Brynmiljö mellan gata och åker. Illustration Juho Riikonen

Följ med på Malmö Stads flygtur över det området här!

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning