På gång!
Publicerat 21 april 2020 av Karin Agstam-Norlin

Ekologigruppen inventerar artrika vägkanter åt Trafikverket

Vägkanter har kommit att bli många ängsväxters tillflyktsort när ängar och betesmarker växer igen och blir för skuggiga eller nyttjas för hårt och blir ogästvänliga för många arter. Trafikverket sköter de statliga vägarnas vägkanter och har under många år kartlagt var i landet de artrikaste och viktigaste platserna för skyddsvärda kärlväxter finns. I år kommer Ekologigruppen återbesöka tidigare registrerade artrika vägmiljöer, liksom leta efter nya i Nyköping, Västerås, Örebro och Södra Roslagen. De artrika vägkanterna behöver tas särskild hänsyn till och i många fall senareläggs slåttern vid dessa vägmiljöer.

Invasiva arter utgör ett hot

Ett hot mot ängsblommorna i vägkanten är de så kallade invasiva arterna. Invasiva arter är växtarter som är införda i landet och hotar att tränga undan och skugga ut de inhemska växterna, så att de till slut inte överlever i vägkanten. Därför eftersöks även invasiva arter vid inventeringen. I Kisa och Flen kommer dessutom en extrainsatt inventering av invasiva arter ske i samarbete med forskningsgruppen TriEkol (Transport-infrastruktur-ekologi) från Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Blomsterlupin tränger ut många av våra inhemska ängsarter längs med våra vägar. Foto: licensieras enligt CC BY-NC

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning