På gång!
Publicerat 2 maj 2023 av Ilona Stehn

Ekologigruppen hjärta friluftsliv

Nu när våren äntligen är här är vi många som längtar ut i naturen. Inte så konstigt – enligt forskningen är den rena hälsobomben! Naturen ger oss upplevelser för alla sinnen, återhämtning, minnen, fysiska utmaningar och frisk luft. Vi mår bättre i både kropp och själ.  Naturen skapar också obegränsade möjligheter till lek som främjar fantasin, minskar konkurrens och bråk, är mer jämställd och utmanar växande barnkroppar. Det finns studier som visar att vistelse i naturen också ökar intresset och omsorgen för den. Vi älskar helt enkelt friluftsliv! 

Ekosystemtjänstanalys i grunden   

Genom skog och mark får vi en massa ekosystemtjänster, rörelse och mental återhämtning helt gratis. Men det krävs en bra planering och dialog med markägare och andra aktörer för långsiktiga lösningar. Vi har lång erfarenhet av att jobba med friluftslivsfrågor i olika former och skalor. Vi gör grönstrukturplaner, rekreationsanalyser, parkplaner, sociotopkartläggningar och friluftsutredningar och tar ofta stöd i olika typer av ekosystemtjänstanalyser. Vi guidar och processleder gärna i projekt där det finns behov av dialog mellan olika parter.  

Friluftsliv på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm  

Under detta och förra året har vi genomfört flera uppdrag åt Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi har uppdaterat texter till länets alla statliga naturreservat, både på svenska och engelska till naturkartan. På Gålö kartlade vi det marina friluftslivet inför planer på bildande av marint naturreservat. Inom projektet intervjuade vi en mängd aktörer när sensommaren gick över till klar höstluft. Under hösten och vintern har vi tagit fram en friluftsutredning och landskapsanalys för länets största naturreservat: Bornsjön.  

Dialogarbete kopplat till vandringsleder  

Under vintern 2022-2023 har vi även genomfört en förstudie kring samordning av arbetet med vandringsleder för att besvara frågor som: hur det ser ut idag och vad är möjligt framåt? Särskilt spännande var den stora workshopen med ansvariga för vandringsleder i länet. Där diskuterades bland annat vinsterna med kvalitetssäkring av leder. Dels ur jämlikhets- och folkhälsoperspektiv eftersom det uppmuntrar fler än bara vana vandrare att hitta ut och dels för ökad besöksnäring och att skydda värdefull natur. 

Tvärvetenskap for the win  

Vi arbetar ofta i områden med höga naturvärden där det finns risk för konflikter med ett allt mer intensivt friluftsliv. Förra våren tog vi fram en känslighetsanalys i Värmdö skärgård där vi med samlad kompetens på Ekologigruppen tillsammans med tjänstepersoner på Värmdö kommun delade in skärgården i olika planeringskategorier baserat på besökstryck. Glädjande nyheter nu i vår är att Värmdö kommun vill göra ett marint naturreservat kring Horsstensfjärden och Björkskärsfjärden i ytterskärgården. 

Ut och njut!  

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning