På gång!
Publicerat 19 december 2019 av Fingal Gyllang

Störtkoll på naturen i Österåkers kommun

Naturen i Österåkers natur ligger oss varmt om hjärtat. För ungefär 10 år sedan tog vi fram en samlad bild av kommunens biologiska mångfald och geologiska värden. Nu är det återigen dags att fördjupa kunskaperna om Österåkers naturvärden.

Naturvärdesinventering – ett viktigt underlag i planprocessen

I höstas gjorde vi en naturvärdesinventering (NVI) i områden i och runt Åkersberga som är kommunens centrala ort. Kommunen är angelägen om att ha ett både aktuellt och heltäckande material om vilka naturvärden som finns i samband med att det är många detaljplaneärenden på gång. Dels för att kunna bevara de tillgångar som finns när ny bebyggelse planeras dels för att uppfylla miljömål och inte minst för att undvika kostbara konflikter med artskyddsförordningen.

Som några av er säkert redan läst eller hört är Åkersberga den grönaste tätorten i Sverige (enligt SCB:s rykande färska statistik om grönområden i tätorter med 30 000 invånare eller mer.) I centrala Åkersberga har vi bland annat inventerat miljöer med gamla ekar och andra ädellövträd. Miljöer som nästan alltid har höga naturvärden.

Träskmossen i novembersol

Både naturvårdsarter och rödlistade arter

Vi har även hunnit med trakterna runt Täljö/Gottsunda och Stava i kommunens västliga delar. En plats som utmärker sig alldeles särskilt är Träskmossen. Träskmossen är en tämligen opåverkad tallmosse med höga naturvärden och med flera rödlistade arter och åtskilliga andra ovanliga arter. Vintertagging (bilden) och dvärgbägarlav är två arter knutna till gammal tall respektive död tallved som hittades på flera platser. Båda arterna är rödlistade i kategorin NT-nära hotade. Tallmossar är ovanliga i den här delen av landet vilket gör Träskmossen än mer intressant.

I vår fortsätter vi inventera för att Österåkers kommun ska få ännu bättre kunskap om sina gröna tillgångar.

PUBLICERAT AV:
Fingal Gyllang
Ekolog och biogeovetare
08 525 201 46
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning