På gång!
Publicerat 29 september 2022 av Ulrika Hamrén

Över 30 år av utveckling

Sedan starten i slutet av 1980-talet har Ekologigruppen sett värdet i att lägga betydande tid och resurser på utvecklingsarbete. Det gör vi både för att ännu bättre kunna svara på beställares behov och önskemål, och för att tydligt känna att vi bidrar till att lösa komplexa utmaningar i hur samhället kan utvecklas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och ekosystemens resiliens upprätthålls.

Bredd inom utvecklingen

Inför varje internt budgetarbete och varje verksamhetsplan samlas alla medarbetare i respektive ämnesgrupp och tar fram förslag på prioriterade utvecklingsinsatser. Det kan gälla metoder att analysera och förmedla kunskap kring biologisk mångfald och artskydd, naturvård och skötsel, hållbar planering, ekosystemtjänster, ekologisk kompensation, miljöbedömning, GIS-analyser, pedagogiska kartor, flödesberäkningar, gestaltning och landskapsarkitektur med fokus på ekosystemtjänster, invasiva arter, social hållbarhet, barnkonsekvenser, hållbarhetsindikatorer och mycket annat.

Engagemang från alla

Ofta krävs det ett antal rundor innan allas brinnande intressen och engagemang kan trattas ned i ett mindre antal fokusområden. Några nedslag i årets utvecklingssatsningar är:

Våtmarker och klimat

Ekologigruppen driver förståelsen kring och arbetet med våtmarkers roll och funktion i klimatarbetet, samt kring återvätning i skogsmiljöer och dess klimateffekter.

Gestaltning och ekosystemtjänster

Ekologigruppen sammanställer och kommunicerar bolagets kunskap med fokus på hur gestaltningsåtgärder kopplat till ekosystemtjänster bidrar till att minska och mildra klimatpåverkan.

Artpodden

Artpodden där Ekologigruppens medarbetare lyfter fram aktuell kunskap om biologisk mångfald och planering tillsammans med forskare, författare och andra med engagemang i alla spännande naturfenomen. Artpodden är nu uppe i 27 avsnitt!

Kalibreringsövningar

Kalibreringsövningar och fortbildningsresa för att stärka tvärvetenskap och specialistkunskap inom våra respektive kompetensområden. Då kan vi nörda med allt från signalarter av knappnålslavar, höjdsättning av trösklar till våtmarker, till växtgestaltning för solitärbin och materialval i lekplatser för barn med olika behov.

Utveckla tillsammans

Varje år avsätts också en separat ”sökbar pott” med hundratals timmar som kan användas för att tillsammans med beställare ytterligare kunna fördjupa kunskapen i aktuella uppdrag. Ett aktuellt exempel är arbetet med Fitunaåns avrinningområde i Nynäshamns kommun, där Ekologigruppen tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, markägare och kommun ser över möjligheterna att bättra på landskapets vattenhållande förmåga, samt stärka biologisk mångfald och upplevelsevärden för människor kopplat till vattenmiljöer och våtmarker. Detta samtidigt som markägarnas kunskap och utmaningar kopplat till vatten och behov av brukningsbar mark tas till vara. Utvecklingstimmarna går här bland annat till att kunna göra fler inmätningar och beräkningar av flöden och mer detaljerade åtgärdsförslag.

Tveka inte att komma till oss med idéer!

Foto: Håkan Grimstad

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning