På gång!
Publicerat 28 april 2021 av Elisabetta Troglio

I gränslandet mellan kvarterstypologier och gröna typologier

Vi är glada att meddela att vi genom ArkDes får möjligheten att djupdyka i gränslandet mellan kvarterstypologier och gröna typologier. Vi kommer arbeta med att utveckla och testa gröna typologier som integrerar gröna värden med andra värden kopplade mer till den byggda strukturen. Stort tack till ArkDes som ger oss möjligheten att tillsammans med våra vänner Warm in the winter att grotta ner oss i detta!

Utforska och visualisera

Vi vill utforska begreppet om gröna typologier mer integrerat med kvarters- och gatutypologier och studera dem genom illustrativt material. I det ligger att vi tydligt vill koppla ett rumsligt behov av ekosystemtjänster till ett rumsligt behov av kvarter och gator. Inte minst för att åstadkomma ekosystemtjänster och biologisk mångfald parallellt med frågor om adekvat bostadsförsörjning och hållbar mobilitet.Finns det till exempel särskilda behov av vissa ekosystemtjänster i vissa stadstypologier, som till exempel det täta, slutna kvarterets behov av grönyta för att ta hand om vatten? Kan vi beskriva en avgränsad mängd gröna typologier som kopplar till exempel till just punkthuskvarter, som anger vilka ekosystemtjänster vi behöver bygga in? Kan vi genom typologier synliggöra ekosystemtjänsternas ytbehov och illustrerar hur dessa värden förhåller sig till andra behov, som de mer tekniska?

Fungerande ekosystem som en del av stadsutvecklingen?

Vår överlevnad och välstånd är beroende av väl fungerande ekosystem. För att bevara och forma morgondagens hållbara samhälle måste hänsyn därför tas till ekosystemtjänster i kommunal utveckling, gestaltning och förvaltning. Det finns en konflikt mellan stadsutveckling och fungerande ekosystem – konkurrensen om mark i täta städer innebär att viktiga sakfrågor ställs mot varandra. Vi vill utforska vilka möjligheter som finns. Kan vi tänja på våra estetiska preferenser? Vi ser framemot att kommunicera mer om detta allteftersom arbetet löper på!

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning