På gång!
Publicerat 13 februari 2023

Våtmarker till alla! 

På FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, i Kanada antogs ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Världens länder ska till 2030 restaurera 30 procent av alla skadade ekosystem. Men redan våren 2020 presenterade EU-kommissionen liknande mål.

20 nya våtmarker i Skåne 2022

Under 2022 drog vi vårt strå till stacken då vi bara i Skåne anlade hela 20 våtmarker. Vi har jobbat med vatten i södra Sverige sedan början av 80-talet och om exempelvis Höje-å-projektets framgångar kan du läsa här. Även i Mälardalen och i Västergötland har vi föreslagit åtgärder som vi hoppas blir av inom kort och som kan bidra till ökad biologisk mångfald och på sikt minskade utsläpp av växthusgaser.

Pengar finnes

Från och med 2023 anslår regeringen 200 miljoner kronor per år för att restaurera dikade våtmarker. Våtmarkernas ekosystemtjänster för klimat, vatten och den biologiska mångfalden har stor betydelse för uppfyllandet av flera miljökvalitetsmål. Det innebär att det finns goda möjligheter för både kommuner och privatpersoner att få ekonomiska bidrag för exempelvis återvätning av skogsmarker. 

Kontakta ett proffs

Vatten är klurigt, det följer inga administrativa gränser och beter sig inte alltid som man vill. Vi arbetar brett med vattenfrågor, med alltifrån vattenstrategier kopplat till regional planering till gestaltning och projektering och kontakt med entreprenaden till sista grävtaget. Vi hjälper till med:

Anläggning av våtmark i Södra Sandby sommaren 2022. Foto Karl Asp

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning