På gång!
Publicerat 5 oktober 2018

Nya kollegor, verksamheter och projekt

En rejäl förstärkning inom sötvatten är den största förändringen i och med att Ekologigruppen och Ekologgruppen blir ett. Nu kan vi i ännu högre grad hjälpa till att skapa bra och hållbara vattenmiljöer.

Mycket erfarenhet och kunskap tillförs, främst inom områdena:

 • Vattenvårdsprogram
 • Genomförande av vattenvårdsåtgärder
 • Miljöövervakning av sötvattenmiljöer
 • Bedömningar av påverkan vattenkvalitet och hydromorfologi
 • Vattenförvaltning – arbete med statusklassningar, miljökvalitetsnormer
 • Stöd för att starta och organisera vattenråd och lokalt åtgärdsarbete.

Vattenvårdsprogram i västra Skåne

Arbetet med vattenvårdsåtgärder i Segeå, Höje å, Kävlingeån och Helsingborgs kommun, där vi har mångåriga kontrakt med uppdragsgivarna går oförtrutet vidare. Nyligen fick vi  fortsatt förtroende att driva åtgärdsarbetet framåt i Höje å 2019-2021 och Helsingborgs kommun mellan 2019- 2020 med option till 2025.

.

Fler experter på bottenfauna

Nu genomförs några av årets elfiskeundersökningar av vattendrag och höstens omfattande bottenfaunauppdrag planeras. Provtagningar ska bland annat göras runt om i Skåne och i Jönköping och Blekinge. Resultaten används främst för att utvärdera påverkan av försurning/kalkning, utsläpp från reningsverk och för att ge underlag till klassning av ekologisk status inom vattenförvaltningsarbetet.

.

Vattenrättsliga uppdrag

Vattenvårdsarbete kräver ofta omfattande arbeten med prövningar, samråd och överenskommelser. Vi har omfattande erfarenheter av anmälningsärenden, tillståndsprövningar, dispensärenden och omprövningar av markavvattningsföretag. Just nu arbetar vi med uppdrag i Stockholmsområdet, i Bohuslän och i västra Skåne. Intressant för tillfället är en planerad multifunktionell våtmark i Lunds kommun som ska tillståndsprövas och som sätter strandskyddets mening på prov.

Vi fyller på med fler spännande projekt och utökade beskrivningar av våra tjänster under hösten och vintern!

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.