På gång!
Publicerat 14 september 2023 av Håkan Björklund

Ny fiskväg i Bråån

Ekologigruppen har sommaren 2023 på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd anlagt ytterligare en fiskväg i Kävlingeåns biflöde Bråån. Ett 50 meter långt omlöp har anlagts förbi dämmet och upp till flöden på 750 l/s rinner allt vatten i omlöpet. Högre flöden bräddar över dämmet. Nu är det fria vandringsvägar hela vägen från mynningen upp till källflödena vid Ormastorp. Endast ett partiellt hinder i Ellinge återstå, men flertalet fiskar kan ta sig förbi även där.

Åtgärden kommer att gynna både fiskfaunan och även den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan som finns i ån.

Anläggningen av fiskvägen kostade 500 000 kr och har bekostats av Kävlingeåns vattenråd, med stöd av LONA-medel.

Den tjockskaliga målarmusslan är den mest hotade av våra stora sötvattensmusslor. Den är fridlyst i hela Sverige.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning