På gång!
Publicerat 1 december 2019 av Stina Linder

Lösning för tre utmaningar

I en tid när städer förtätas och fler människor bor på samma yta blir de gröna ytorna och inslagen i staden allt mer viktiga. Förutom att vi människor mår bra av grönska, bidrar gröna lösningar med ekosystemtjänster som dagvattenfördröjning och livsmiljö för biologisk mångfald.

Urban Layers är en naturbaserad lösning som svarar upp mot tre utmaningar i den täta staden. Den första utmaningen är kravet att ta hand om dagvatten på ett platseffektivt sätt. Den andra är behovet av att öka stadens förutsättningar för biodiversitet och biologisk mångfald och den tredje utmaningen är att ge rum och värden för människan i staden.

Tillsammans med Morf landskapsarkitektur och Tyréns har Ekologigruppen under ca fyra års tid arbetat med lösningen Urban Layers. Från idé och koncept till testbed med byggnation och utformning av den teknisk lösningen. Snart är det dags för nästa steg – med planerad lansering av en modulprodukt av Urban Layers under 2020!

Naturbaserat och multifunktionellt

Urban Layers innebär ett mångutnyttjande av en och samma yta. Ytan rymmer tre ”lager” och kombinerar öppen dagvattenhantering med grönska, biologisk mångfald och möjlighet för vistelseyta på en och samma plats.

Lager: Stadsliv

Plats skapas för exempelvis sittplatser, cykelparkering, entréytor och lek. Utan att hindra rörelse eller vistelse ger det genomsläppliga “golvet” stora möjligheter till fler funktioner och ökade gröna upplevelsevärden på en liten yta. Vindskydd och gröna rum kan skapas med hjälp av vegetationen, liksom blomprakt, doft eller varför inte något ätbart invid solstolen?

Lager: Biodiversitet

Tack vare den genomsläppliga ytan kan växter och djur få ljus och luft under gallerdurken. Här skapas en värdefull växtplats skyddad från kompaktering. Förutom plats för lökväxter, perenner eller klätterväxter skapas föda till många insekter och vindskyddade boplatser med inslag av sten och ved.

Lager: Dagvattenhantering

Vatten från stuprör, bostadsgård eller gata leds ner och fördröjs. Genom att låta vattnet rinna genom vegetationslagret fungerar det som bevattning samtidigt som dagvattnet fördröjs och renas.

Mervärden och funktion

Vi ser att Urban Layers kan användas i många olika sammanhang. De kan användas på bostadsgårdar och i en gatumiljö men också invid fasader och på bjälklag då lösningen kan utformas med ett tätt tråg.

Stadsliv

Urban Layers skapar tillgängliga ytor för funktioner, platser och värden som berikar stadsmiljön för människan.

Biodiversitet

Den nedsänkta växtbädden skapar en ovanlig fuktig och vindskyddad biotop i staden och kan ge möjlighet till grönska och livsmiljöer på platser som vanligtvis görs hårdgjorda. I Urban Layers används dagvattnet som resurs för växterna. Via ett kapillärt bevattningssystem kan del av dagvattnet magasineras och bli en tillgång under torrperioder.

Dagvattenhantering

I de flesta exploateringsprojekt ställs krav på utjämning av dagvatten. För att kunna lösa behovet att utjämna dagvatten krävs ofta ytliga lösningar som ändå inte tar stor plats, vilket gör Urban Layers till en värdefull lösning. Dagvattnet kan ledas till en Urban Layers direkt via stuprör, ledning eller ytlig avledning där det utjämnas samtidigt som det kan användas för bevattning av växtlagret.

Vår testbed visar på att 4m2 Urban Layers kan utjämna dagvatten från en takyta som är ca 100 m2 till ett maximalt utsläpps flöde som motsvarar 20 l/s,ha vid ett dimensionerande 10-års regn.

Testbed i Grevlunda i Skåne 

Tvärvetenskapligt samarbete

Genom ett kreativt samarbete mellan ekologer, landskapsarkitekter och vatteningenjörer har vi tillsammans kunna optimera förutsättningarna för hantering av dagvatten, ökad biodiversitet och gröna värden, samt hur ytan samtidigt ska gå att använda av människan i staden.

Med stöd från Vinnova och Naturvårdsverket – möjlighet att gå från ide till realisering

URBAN LAYERS började som ett samarbetsprojekt mellan de tre företagen Tyréns, Ekologigruppen och MORF landskapsarkitektur under Vinnova-projektet BiodiverCity i Malmö. Med stöd från Naturvårdsverkets satsning för Stadsinnovationer blev nästa steg byggnation av en testbed för Urban Layers (2018-2019). I testbeden kunde vi se lösningens förmåga att ta hand om dagvatten, skapa en ovanlig biotop i staden och ge plats för funktioner och gröna värden för människan.

Ladda ner infoblad som pdf här

 

PUBLICERAT AV:
Stina Linder
Landskapsarkitekt LAR/MSA
046 10 67 63
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning