På gång!
Publicerat 26 februari 2020 av Stina Linder

Grön instruktionsmanual 

På uppdrag av Ikano Bostad tar Ekologigruppen fram ett grönt gestaltningsprogram till ett nytt bostadsområde i Elinegård i södra Malmö, ett bostadsområde med höga miljöambitioner. Uppdraget ingår i certifieringsarbetet enligt CityLab (SGBC) och ska fungera som stöd både under kommande projektering och framtida utveckling av området – för att nå högt ställda hållbarhetsmål.

Gestaltningsprogram visar skillnad mellan grönt och grönt

Att måla med samma borste av grönt i alla situationer bör och ska kallas för vad det är: greenwashing. Alla bostadsområden har sina platsspecifika förutsättningar och behov – och de gröna lösningarna måste anpassas till dessa. Ett av gestaltningsprogrammets, och Ekologigruppens, viktiga budskap är att alla grönytor inte är lika värdefulla, inte ens i städer. Gräsmattor är bra till mycket, men inslag av högre gräs och blommor gör ytorna så mycket mer värdefulla för insekter och pollinerare. Sedumtak kan hjälpa med att fördröja vatten, men det är de variationsrikare biotoptaken som faktiskt kan göra skillnad för biodiversiteten. Främmande växtarter kan vara bra för sina estetiska värden, men kommer att inte gynna lokala arter lika mycket som inhemska.

Programmet lyfter fram vad bostadsgårdarna, förgårdsmark, fasader, tak och allmän platsmark tillsammans har för gröna och blå möjligheter och behov.  Exempelvis. vikten av förutsättningar för äldre stora träd, hur områdets ”Fadder-arter” gynnas och lekvärden kan skapas. Dokumentet bjuder på ett urval av platsspecifika och naturbaserade lösningar som kan dra nytta av varandra för att skapa ett skönare och grönare stadsliv.

Busbuskage, ett hasselbuskage ger slittåliga lekmiljöer, perfekta för barnens egna hemliga rum.

Naturmedveten gestaltning 

Tro det eller ej, I flera fall kan grönstruktur även bli en ersättning till infrastrukturen och andra byggda funktioner. Ju grönare ett bostadsområde är, desto mindre behov finns det för vatten- och klimatreglerande funktioner som dränering och luftkonditionering.  Dessutom bidrar en grönare bostadsmiljö också till invånarnas välmående och kan hjälpa till att skapa en starkare lokal identitet. Ett win-win-win scenario kan skapas när man inser att grönstruktur kan hjälpa fastighetsbolaget få ett högre pris för sina bostäder! Vi hoppas att det gröna gestaltningsprogrammet, genom ett flertal konkreta tips och exempel, kan hjälpa Ikano bostäder, och andra aktörer i framtiden, att se vad man kan skapa för värden med gröna åtgärder.

Odlingsberså med kompostmöjligheter ger ekosystemtjänster som produktion av livsmedel, lokalt kretslopp av näringsämnen och ett socialt sammanhang.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning