På gång!
Publicerat 1 mars 2021 av Johan Krook

Våtmarker till bevattning

På uppdrag av flera olika vattenråd och kommuner arbetar Ekologigruppen med anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet. Det stora intresset bland markägare för att kunna utnyttja våtmarkerna till bevattning har resulterat i att flera våtmarker nu anpassas för bevattningsuttag.

Mer vatten i landskapet

Inom Kävlingeåns avrinningsområde till exempel, anläggs nu tre stora bevattningsvåtmarker. Dessa har en yta på mellan 3,5 och 4,5 hektar och vattenvolym på mellan 50 000 och 100 000 kubikmeter vatten. 100 000 kubikmeter vatten är mycket, det motsvarar ett vattendjup på 150 meter på en stor fotbollsplan. En tumregel är att 1000 kubikmeter vatten räcker till bevattning av 1 hektar åkermark.

Nöjd markägare framför nyanlagd bevattningsvåtmark.

Ekosystemtjänster i kubik

En av gårdarna, som bedriver storskalig ekologisk odling av potatis och grönsaker, har valt att utöka sin bevattningsvolym genom att utvidga en befintlig våtmark. Bevattningsvåtmarken på gården beskrivs som hjärtat i deras odlingsverksamhet. På en annan gård, som drabbades hårt av torkan 2018, anläggs en bevattningsvåtmark. Bevattning av åkrar med näringsrikt vatten som tillförts till våtmarken från omgivande jordbruksmark innebär förutom ett tryggare tillgång till vatten även en recirkulation av näringsämnen.

Med rätt utformning kan bevattningsvåtmarker bidra till många olika ekosystemtjänster som till exempel:

 • Ökad biologisk mångfald
 • Fälla för näringsämnen
 • En viss flödesreglering
 • Grödor tillgodogör sig näringsämnena bättre och näringsläckaget minskar
 • Recirkulation av näringsämnen
 • Upplevelsevärde för rekreation och friluftsliv.

Förändrat klimat

I ett förändrat klimat blir somrarna torrare i stora delar av landet enligt den internationella klimatpanelen IPCC:s och SMHI:s scenarier. Vi har fortfarande sommaren 2018 i färskt minne. Visst var den varm och skön med många svalkande bad och mycket få regniga dagar.

Torrare somrar

Sommaren 2018 innebar också ett uppvaknande för många. Klimatförändringarna som känts som ett framtida problem blev plötsligt kännbara här och nu. För en stor del av landets lantbrukare blev det ett reellt problem då de såg sina skördar minskas på grund av torkan med ibland så mycket som över 50 procent. Klimatscenarierna om torrare somrar och den extrema torkan 2018 väckte på allvar intresset för bevattning inom jordbruket.

En god vattenhushållning

Vattenuttag till bevattning direkt från vattendrag under sommaren innebär att redan låga vattenflöden minskar ytterligare, vilket kan leda till en kraftigt negativ påverkan på fisk och andra vattenlevande organismer. Genom att istället samla upp vatten i våtmarker under perioder då vi har ett överskott av vatten i landskapet och lagra det till sommaren, kan en god vattenhushållning och en hållbar bevattning av odlingsmarken säkerställas.

Bevattningsvåtmarker hellre än dammar

Det är inte ovanligt att framförallt äldre ”klassiska” bevattningsdammar smälter in dåligt i jordbrukslandskapet eftersom de ofta omges av höga vallar med branta strandslänter och har en fyrkantig form. Så behöver det inte se ut. Låt oss istället tala om ”bevattningsvåtmarker” som utformas med en större variation, flackare strandzoner och en mjukt formad strandlinje. Sådana bevattningsmagasin smälter väl in i landskapet.

På plats vid slutbesiktningen syns Bengt och Rebecka tillsammans med representanter från Kävlingeåns vattenråd, markägare och entreprenören (JKN) som grävt dammen samt ytterligare entreprenör som kommer vara markägare behjälplig med bevattningsteknik framöver.

Lång erfarenhet ger bra resultat

Det är mycket att tänka på vid anläggningen av ett bevattningsmagasin, där vår snart 40-åriga erfarenhet av vattenåtgärder i landskapet kommer väl till pass. Förutom en gestaltning som anpassas efter platsen är det också viktigt att se till att bevattningsvåtmarken bara fylls på vid höga flöden, när det finns ett ”överskott” av vatten. Anledningen till att det inte får rinna in vatten i våtmarken när det är lågvatten är att det påverkar vattenflödet nedströms. Tillräckligt mycket vatten behöver alltså alltid ledas förbi bevattningsvåtmarken för att inte ha negativ inverkan på miljöer ”längre ner” i samma vattendrag.

Vi tror att vi kommer få se fler våtmarker för bevattning i våra odlingslandskap i framtiden. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning