På gång!
Publicerat 18 september 2023 av Timothy Williams

Biosfärfestival i Storkriket

Sydvatten och Kävlingeåns vattenråd anordnade tillsammans med Ekologigruppen en eftermiddag med föreläsningar vid Vombsjöns strand i samband med Storkrikets biosfärsfestival den 13 september 2023.

Fiskebestånden i Vombsjön

Leif Nilsson som varit yrkesfiskare i Vombsjön under många år, och nu driver sportfisket i sjön, inledde med att berätta om fisket historiskt och idag. Han berättade hur fiskbestånden har förändrats under lång tid och hur förvaltningsplanen ska förbättra sjöns ekologiska status. Leifs far bedrev tidigare yrkesfiske, så Leif har nästan vuxit upp i sjön och brinner för sjöns kvaliteter. Han har själv upplevt hur regleringen av sjön fått vassen, och därmed även viktiga lekområden för fisk, längst stränderna att försvinna. En tråkig bieffekt av att Vombsjön är dricksvattentäkt för många. Men vi människor behöver vatten, både för att dricka men även till mycket annat.

Från alggrummel till klarhet

Efter detta förklarade Timothy Williams från Ekologigruppen hur sjöekosystem fungerar, och vilka mekanismer som får en sjö att bli alggrumlig eller klar, och hur man arbetar för att göra sjön klarare. Ett arbete som är komplext och kräver minskade halter av växtnäring tillsammans med en god förvaltning av fisksamhället, så att rovfisken ökar i antal. Tillförsel av främst fosfor ska minskas ytterligare och rovfisken gynnas gentemot mört och braxen. Dessa åtgärder kan även minska fosforläckage från bottensediment, som kan ske när bottenvattnet är syrefattigt.

Åtgärder mot övergödning

Sedan gav Håkan Björklund från Ekologigruppen en kort historik som förklarar varför sjöar och hav blivit övergödda, grumligare och hur det i vissa fall även skapats döda bottnar i svenska sjöar och kustvatten. Dessa händelser ledde till kommunsamarbeten som arbetar långsiktigt med åtgärder mot övergödning i hela åars avrinningsområden, till stor del genom att anlägga våtmarker som naturligt renar vattnet. Först ut var Höjeåprojektet 1991, och 1995 startade Kävlingeåprojektet, numera Kävlingeåns VattenVårdsProgram.

Biologisk mångfald och rekreation

Med tiden utökades åtgärdstyperna till att även gynna biologisk mångfald och rekreation. Sydvatten är en av aktörerna i vattenvårdsprogrammet, och driver projektet Fokus Vombsjön. I Vombsjöns tillrinningsområde har 180 ha våtmarker anlagts och i hela Kävlingeåns tillrinningsområde 540 ha. Dessutom har åtgärder för att ge fisk och andra organismer fria vandringsvägar utförts på ett flertal platser. Håkan berättade om vilka åtgärder som just påbörjats vid Vombsjön i år med utvidgning av våtmarksytor, vandringsvägar i Lilla Torpsbäcken så bland annat gäddan får tillgång till ca 12 ha nya lekområden. Till 2024 planeras ytterligare ca 1,5 ha gäddvåtmark i sjöns nordvästra del.

Timothy guidar vid Vombsjöns strand.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning