På gång!
Publicerat 14 oktober 2020 av Fredrik Engdahl

Restaurering och kartering av våtmarker i Nacka

Just nu genomför vi en kartering av befintliga och historiska våtmarker i Nacka kommun. Syftet med karteringen är att få en övergripande bild av våtmarksläget i hela kommunen. Karteringen ska sedan kunna användas vid framtida projekt som till exempel naturvårdsåtgärder, hantering av dagvatten och arbete med EU:s vattendirektiv. Våtmarkerna klassas utifrån sitt värde för biologisk mångfald, rening, flödesdämpning och grundvatten.

Våtmarker har påverkats på många olika sätt av oss människor. Ofta kan man se spår av diken eller dämmen som kanske inte alltid har kvar sin tidigare funktion. Fredrik undersöker en förfallen regleringsanordning vid sjön Grötfatet.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning