På gång!
Publicerat 16 maj 2018 av Jannike Fagerlund

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB har Ekologigruppen varje försommar sedan 2011 genomfört inventeringar av gölgroda och större vattensalamander som båda är skyddade enligt artskyddsförordningen.

Inventeringarna  görs för att kunna följa upp populationernas utveckling i Forsmarksområdet eftersom de riskerar att påverkas av SKB:s planerade verksamhet i samband med uppförande och drift av det planerade kärnbränsleförvaret.

För gölgroda och större vattensalamander har kompensationsåtgärd i form av fyra nya gölar etablerats i området. Syftet med inventeringarna av gölgroda och större vattensalamander är dels att följa populationernas utveckling i området och dels att kunna avgöra om de åtgärder som SKB genomfört i form av nyanlagda gölar fungerar som habitat.

PUBLICERAT AV:
Jannike Fagerlund
Geograf / GIS-analytiker
Föräldraledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning