LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Restaurering av vattendrag

Historiskt har många vattendrag ändrats av människan för att underlätta användande, något vi idag vet har skapat åtskilliga problem. Ekologigruppens vattenekologer, limnologer och landskapsarkitekter arbetar tvärvetenskapligt för att restaurera och nyskapa vattendrag för att öka den biologiska mångfalden och tillskapa ekosystemtjänster, och som del av åtgärder för god ekologisk status och klimatanpassning.

KONTAKTA OSS

Å-restaurering

Ekologigruppen har stor erfarenhet av restaurering av vattendrag. Beroende på syfte och behov kan vattendragsrestaurering delas upp i olika huvudkategorier, vilka ofta kombineras. Vi arbetar med hela kedjan från behovsanalys, planering, markägar- och myndighetskontakter, konsekvensanalys, projektering och arbetsledning under genomförandet. Vi bedömer juridiska aspekter på planerade åtgärder, och om tillståndsansökningar krävs hanterar vi det också.

Återmeandring

Många vattendrag har historiskt blivit rätade för att omgivning ska kunna utnyttjas mer effektivt. I rätade vattendrag har mycket av den naturliga variationen, som är viktig för ett levande vattendrag, försvunnit. Med högre vattenhastighet ökar erosionen och ett kontinuerligt underhållsbehov blir nödvändigt. Ofta är vattendragen även sänkta vilket ger onaturliga hydrologiska förhållanden i närområdet.

Ekologigruppen arbetar med att göra bedömningar angående förutsättningar för att återskapa mer naturliga förhållanden med hjälp av återmeandring. Konsekvenserna för närliggande mark, bebyggelse, infrastruktur eller andra anläggningar utreds, liksom vilka biologiska vinster som kan förväntas.

Tvåstegsdiken och avfasning av dikeskanter

Kulverterade (rörlagda) vattendrag, eller vanliga jorbruksdiken med branta slänter, kan restaureras på olika sätt. Tvåstegsdiken och avfasning av dikeskanter är vattenvårdsåtgärder som ger förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald. Båda åtgärderna minskar erosionen i dikets kanter genom att sättningar och ras förhindras, vilket minskar rensningsbehovet. De grunda terrasserna kan dessutom gynna sedimentation, vilket leder till minskad transport av fosfor och suspenderat material. Flora och fauna får ett större utrymme. I tätortsnära områden skapas dessutom en möjlighet till att utnyttja den avfasade ytan för rekreation.

Ekologigruppen bedömer möjligheter att ta bort kulvertar och skapa öppna vattendrag som kan bidra till flertalet ekosystemtjänster. Vi ger förslag på åtgärder som lämpar sig för att få ett väl fungerande vattendrag, såväl hydrologiskt som biologiskt.

Biotopvård och bottenrestaurering

Historiskt har även många bottnar i vattendrag rensats. Viktiga strukturelement som block, stenar och död ved har tagits bort. Bottnarna har blivit enformiga och livsrummet för växter, fisk och andra vattenorganismer har blivit mindre.

Vi kan bedöma hur de naturliga förhållandena har varit på platsen och om de går att återskapa. I vissa fall är det inte möjligt att återbilda naturliga förhållanden, men förslag på andra sätt som förbättrar miljön för vattenlevande organismer kan utarbetas.

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Håkan Björklund
Vattenekolog/biolog
046 10 67 59
SYD
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning