LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Bevattningsdammar

Klimatförändringar och myndigheters krav på vattenhushållning och vattenförsörjning innebär att bevattningsdammar har blivit en viktig resurs inom det svenska jordbruket. En bevattningsdamm kan ge en jämn och säker vattentillgång under växtsäsongen. 

KONTAKTA OSS

Jordbrukspolitik med fokus på miljö och hållbarhet  

Från och med 2023 går det att söka investeringsstödstöd för bevattningsdammar. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat, spara grundvatten och att undvika uttag när det är lågt flöde i vattendragen. 

Miljökonsulter med bred kompetens 

Ekologigruppen erbjuder stöd vid anläggande av bevattningsdammar. Vi är väl förtrogna med hela processen från hydrologiska analyser, markägarkontakter och entreprenader till en färdig funktionell våtmark på rätt plats. Kunskapen om naturliga processer kombineras hos oss med teknisk och juridisk kompetens. Vi har stor erfarenhet av projektledning och vattenrelaterat åtgärdsarbete. 

Bevattningsvåtmarker hellre än bevattningsdammar 

En gammal klassisk bevattningsdam omges ofta av höga vallar med branta strandslänter och har en fyrkantig form. Den passar dåligt in i jordbrukslandskapet. Men så behöver det inte se ut. En bevattningsdamm kan utformas med en större variation, flacka slänter och en mjukt formad strandlinje. Så låt oss då i stället tala om bevattningsvåtmarker. Med en genomtänk projektering kan mindre vattensamlingar bibehållas efter bevattningsuttag. Då kan groddjur och vattenlevande småkryp utnyttja dammen – den biologiska mångfalden gynnas. En sådan bevattningsvåtmark smälter också bättre in i landskapet. 

Mångfunktionellt

Med rätt utformning kan bevattningsvåtmarker bidra till många olika ekosystemtjänster, till exempel genom att: 

 • Öka den biologiska mångfalden 
 • Rena vattnet, bland annat på näringsämnen 
 • Förbättra vattenhushållning och flödesutjämning 
 • Bidra till att grödan tillgodogör sig näringsämnena bättre 
 • Recirkulera näringsämnen 
 • Öka upplevelsevärdet för friluftsliv och rekreation. 

Mer vatten i landskapet

Ekologigruppen har varit med och anlagt flera bevattningsdammar, till exempel inom Kävlingeåns avrinningsområde. Där skapades tre stora bevattningsvåtmarker 2020-2022. Ytan på dammarna varierar mellan 3,5 och 4,5 hektar och vattenvolymen mellan 50 000 och 100 000 kubikmeter. Det är mycket vatten, 100 000 kubikmeter motsvarar ett vattendjup på 150 meter på en stor fotbollsplan. En tumregel är att 1000 kubikmeter vatten räcker till bevattning av 1 hektar åkermark. 

En nöjd markägare framför en nyanlagd bevattningsvåtmark, Lilla Skeglinge, i Eslövs Kommun

Är du markägare?

Då kan du få investeringsstöd för att gräva en bevattningsdamm.

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm som lagrar vatten under vinterhalvåret. Då kan du bevattna under odlingssäsongen när tillgången till vatten är begränsad. Stödet gäller anläggning av själva dammen och fasta anordningar för att leda vatten, samt reglera vattennivå.

Speciellt om du är beroende av bevattning under torra somrar och tar vatten från ett vattendrag eller en brunn, kan du överväga om en bevattningsdamm kan vara ett alternativ. Hör av dig till Ekologigruppen, om du behöver hjälp under processen.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning