LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Gestaltning och anläggning av dagvattenlösningar

Ekologigruppen har en lång erfarenhet av utformning och projektering av dagvattendammar och andra tätortsnära vattenmiljöer. Ökad nederbörd och tätare bebyggelse skapar stora behov av dagvattenlösningar som både fördröjer och renar vatten, samtidigt som de ger livsutrymme åt växter och djur, och åt oss människor.

KONTAKTA OSS

I samband med förtätning påverkas ett områdes ytavrinning och dagvattnets föroreningshalter. Dagvattenvolymerna förväntas dessutom öka i många områden med klimatförändringarna. Vi arbetar med miljö- och naturanpassade lösningar för fördröjning och rening av dagvatten utifrån varje plats egna förutsättningar.

Dagvattendammar

Ekologigruppen erbjuder hjälp med hela processen vid anläggning av dammar, från planering till gestaltning, projektering och anläggning. Med hjälp av GIS-analyser kan vi räkna fram de optimala och mest strategiska lägena för dammar. Vattenekologer, biologer och landskapsarkitekter arbetar tillsammans fram lösningar för vattenmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden.

Vår breda kompetens inom hydrologi, vattenrening, biologisk mångfald och rekreation gör våra lösningar genomtänkta och hållbara. Vi kan utforma dagvattenmagasinen för största möjliga nytta för vattenrening, fördröjning, rekreation och biologisk mångfald. Genom vår kompetens inom gestaltning och landskapsarkitektur kan vi även utforma dagvattenlösningarna på ett sätt som tillför estetiska värden.

Ekosystemtjänster och klimatanpassning

Vanligtvis är rening och fördröjning av dagvatten den viktigaste ekosystemtjänsten när dagvattenlösningar ska anläggas. I ett framtida klimat med ökad nederbörd och mer intensiva skyfall sätts ännu högre press på hållbara lösningar. Med hjälp av utformning och växtval kan dagvattenlösningar bli en central klimatanpassningsåtgärd.

Dagvatten är en resurs som ska utnyttjas på bästa sätt. När vi arbetar med dagvattenlösningar ser till att skapa mångfunktionella ytor som bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster. I tätortsnära områden kan dagvattenmagasin gestaltas på ett naturlikt sätt och då får man ett flertal ekosystemtjänster på köpet. Det finns många exempel där dagvattendammar blivit uppskattade rekreationsområden med rik biologisk mångfald. Vårt kunnande inom hållbar stadsbyggnad och gestaltning av ekosystemtjänster gör att vi kan vi utforma anläggningar som gynnar djuren och naturen, samtidigt som vi skapar en plats för aktivitet och vila för människor.

 

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Mimmi Wester
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 45
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning