LANDSKAP & VATTENÅTGÄRDER

Återvätning

Genom att återväta utdikade våtmarker kan man minska utsläppet av växthusgaser. Våtmarker som bildat eller bildar torv innehåller stora mängder kol. Vid dikning minskar vattenmängden och när torven utsätts för syre bildas bland annat koldioxid Om dessa våtmarker restaureras och återfår sitt vatten minskar koldioxidutsläppet och dessutom gynnas den biologiska mångfalden. 

KONTAKTA OSS

Regeringen vill stötta återställande av dikade våtmarker 

Från och med 2023 anslår regeringen 200 miljoner kronor per år för att restaurera dikade våtmarker. Våtmarkernas ekosystemtjänster för klimat, vatten och den biologiska mångfalden har stor betydelse för uppfyllandet av flera miljökvalitetsmål. De väger tungt i vågskålarna för Sveriges åtaganden i internationella miljökonventioner och Agenda 2030. Beräkningar tyder på att det årliga läckaget av koldioxid från Sveriges utdikade torvmarker är större än utsläppen från personbilstrafiken. 

Miljökonsulter med bred kompetens inom våtmarker

Ekologigruppen erbjuder stöd i arbete med återvätning av dikade våtmarker. Vi är väl förtrogna med hela processen från hydrologiska analyser, markägarkontakter och entreprenader till en färdig funktionell våtmark på rätt plats. Kunskapen om naturliga processer kombineras hos oss med teknisk och juridisk kompetens. Vi har stor erfarenhet av projektledning och vattenrelaterat åtgärdsarbete. 

Hydrologisk analys 

En hydrologisk analys utreder vattnets nivåer och flöden i landskapet, samt hur det kan påverkas av eventuella åtgärder. Områden kan modelleras för att bedöma och prioritera olika åtgärdsalternativ. Ekologigruppen använder bland annat verktygen Scalgo, MapInfo och ArcGis vid modelleringen. Analyserna kompletteras sedan med inmätningar i fält. 

De marker som är mest prioriterade att återväta är de som släpper ut stora mängder växthusgaser. Förenklat innebär det mest klimatnytta vid återvätning av de flesta dränerade torvmarkerna i södra Sverige, samt de dränerade markerna i norra Sverige som har höga näringshalter.  

Är du markägare?

Då kan du skriva avtal med Skogsstyrelsen och få ekonomisk ersättning för återvätning.

Ett återvätningsavtal innebär att skogsmark ska återvätas permanent, oftast genom dikespluggning. Skogsstyrelsen står för kostnaden för både planeringen och genomförandet av pluggningen. Du som markägare får ersättning för minskat markvärde enligt en särskild taxa.

Speciellt om du funderar på dikesrensning, kanske i samband med avverkning av gran på dikad torvmark, kan du överväga om ett avtal kan vara ett alternativ.

Hör av dig till Ekologigruppen, om du behöver hjälp under processen!

EKOLOGIGRUPPENS EXPERT:
Torbjörn Davidsson
Vattenekolog, Fil. dr.
046 10 67 56
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning